Workshop om Arctic Europes tillgänglighet i Kiruna

Tuuli Rantala (WSP), Rune Terjesen (Boreal Travel),  Dan Björk (Visit Arctic Europe), Arnfinn Bönå (Pajala Flygplats), Susanne Wallin (Norrbottens Handelskammare) och John-Steve Linløkken (Nordnorsk Reiseliv)

Tuuli Rantala (WSP), Rune Terjesen (Boreal Travel),
Dan Björk (Visit Arctic Europe), Arnfinn Bönå (Pajala Flygplats), Susanne Wallin (Norrbottens Handelskammare) och John-Steve Linløkken (Nordnorsk Reiseliv)

Genom interreg projektet Visit Arctic Europe marknadsförs Swedish Lapland, Finnish Lapland och Northern Norway som ett resmål – Arctic Europe. En högkvalitativ och gränsöverskridande arktisk turistdestination med internationell konkurrenskraft.

Att marknadsföra området som en destination kräver så klart att besökaren kan flytta sig mellan företagen och reseanledningarna inom regionen på ett smidigt sätt. Därför arbetar man inom projektet med områdets accessibility, alltså tillgänglighet.

Genom att kartlägga resemönster kan projektet identifiera hinder och flaskhalsar som påverkar inflödet av besökare, rörligheten över landsgränser och inom regionen.

Till sin hjälp för att kartlägga resemönster och tillgänglighet har projektet den internationella konsultfirman WSP. Med deras hjälp kartläggs allt från flyglinjer in till regionen och inom den till landtransporter inom regionen och över landgränser. Man tar även fram förslag på hur man kan justera transporter för att mest effektivt öka inresandet och tillgängligheten.

I Kiruna träffades idag (och igår) en grupp från projektet för att jobba tillsammans med regionens tillgänglighet. WSP kommer även att presentera delar av sin kartläggning under den stora workshop som äger rum under nästa vecka i Kiruna.

I Visit Arctic Europe ingår fler än 24 svenska företag, Swedish Laplands samtliga flygplatser, Arctic Airlink, Tågkompaniet och SJ Nattåg. Förhoppningen är att projektet tillsammans med andra aktörer ska kunna göra insatser för att lösa upp identifierade hinder och flaskhalsar i ett senare skede.

Syftet med interreg projektet Visit Arctic Europe är att skapa ökad tillväxt och vinst för projektets företag och partners, samt en destination som är lätt att ta sig till och förflytta sig inom för den internationella besökaren. Projektet har ett tungt fokus på marknaden och arbetar till stor del med marknadsföring och kommunikation av Arctic Europe. Marknadsarbetet sker till stor del genom partnerskap och samarbete med internationella turoperatörer som verkar i området. Visit Arctic Europe gör också insatser inom produktutvecklingsprocesser för att få fram nya turistiska produkter som är gränsöverskridande och av hög kvalitet.

Projektet finansieras av Interreg Nord och IR-middler, till det kommer också nationell finansiering. Den svenska delen av projektmedel finansieras av VisitSweden, deltagande besöksnäringsföretag och partners i Swedish Lapland, Länsstyrelsen Norrbotten samt Norrbottens läns landsting.