Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

FAQ om utvecklingscheckar

Vilka företag kan söka utvecklingschecken?
Naturturismföretag är företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum. Ekoturismföretag är företag som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

Vilka andra krav gäller?
Ni kan söka utvecklingscheck om ert företag:

 • bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor
 • har en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro
 • hade en årsomsättning om minst 300 000 kronor år 2019
 • utgör din huvudsysselsättning
 • sysselsätter mindre än 50 personer
 • ej är på obestånd eller i rekonstruktion.

Kan jag söka checken om jag driver en stiftelse eller har en ekonomisk förening?
Ja, så länge ni bedriver en verksamhet som riktar sig direkt till privatpersoner och ni uppfyller resterande krav.

Behöver jag som företag betala en del av insatsen med egna medel?
Nej, utvecklingschecken kan användas som fristående betalning av inköp av tjänster eller ersättning för egna lönekostnader/personalkostnader.

Hur länge kan jag som företag ansöka om utvecklingschecken?
Fram till den 30 juni 2020, eller så länge Tillväxtverkets pengar räcker. Vänta därför inte så länge med din ansökan!

Kan jag som företag söka förskott på ersättningen?
Nej, stödet kan du inte få i förskott utan utbetalas efter faktiskt redovisade kostnader.

Kan jag som företag använda stödet för egen lönekostnad/personalkostnad?
Ja, ditt företag kan via utvecklingschecken få stöd för personalkostnader, som får uppgå till maximalt 60 procent av projektets totala kostnader.

Vad ska jag som företag göra för att kunna söka stöd för egen lönekostnad/personalkostnad?
Du ska kunna styrka att personalkostnaderna är direkt kopplade till kompetens- och affärsutvecklande insatser (enligt de sex punkterna i utlysningen) inom projektet och ej nyttjade i den ordinarie verksamheten.

Vad kommer att avgöra om mitt företag kan bli beviljad en utvecklingscheck?
Bedömning görs bland annat utifrån hur väl din ansökan (kallas formellt för ditt ’projekt’ av Tillväxtverket) uppfyller kraven och inriktningen för utlysningens krav och inriktning plus hur väl dina tilltänkta aktiviteter och kostnader bidrar till genomförandet av det planerade projektet. Och i slutändan nå både ditt och Tillväxtverkets beskrivna mål.

Vad är viktigt att tänka på när jag skriver ansökan?
När du ska göra ansökan så finns det mycket hjälp att få genom Tillväxtverkets ansökningsguide (.pdf)

Den visar exakt hur du gör för att logga in i Tillväxtverkets ansökningsportal minansökan.se, och var du ska klicka för att hitta fram till ansökan för utvecklingschecken.

Den innehåller också bra förklaringar till vad du ska skriva, och vad som är viktigt att få med i din ansökan. T.ex. på frågan ”Vad ska du investera i”, är det viktigt att särskilt lyfta och styrka vad checken ska användas till och att det stämmer överens med utlysningens kriterier:

Utvecklingschecken ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning. Checken får användas till

 • målgrupps- och marknadsanalyser
 • att styra om/anpassa befintlig verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställning/behovet av mindre klimatpåverkan och den digitala strukturomvandlingen
 • omarbetning av marknadskommunikation eller särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • digital utveckling, till exempel av digitala boknings- och försäljningskanaler
 • investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster
 • hållbarhetsinsatser, till exempel certifieringar.

Vill du använda checken till marknadsföring är det viktigt att du beskriver hur du ska förändra din befintliga kommunikation och vilken ny målgrupp du riktar insatsen mot.
Vill du investera i utrustning eller material måste du beskriva varför det behövs för att utveckla era hållbara produkter och tjänster.

I ansökan ska du även fylla i ”beskriv kort företagets verksamhet”, och där är det viktigt att särskilt lyfta och styrka att ni är ett natur- och ekoturismföretag och att ni har en hållbar inriktning.

Vilka underlag behöver jag skicka in med ansökan?

 • företagets registreringsbevis
 • årsbokslut för 2019, underskrivet.

Om du har ett brutet redovisningsår får du skicka in två bokslut så Tillväxtverket får uppgift om omsättningen för 2019.

Vilken tidsperiod ska jag ange?
Som startdatum kan du som tidigast ange det datum du skickar in din ansökan för checken. Slutdatum får som längst vara till den 30 september 2021. Det är viktigt att du hinner genomföra ditt projekt inom den tidsperioden du satt, för det är endast de kostnader som uppstått och de aktiviteter som genomförts under den perioden som du kan få betalt för.

Jag har tagit in en offert som innehåller både investeringar i material och konsulttjänster (externa tjänster), hur lägger jag upp min ansökan?
Investeringscheck på max 60 000 kr får innehålla både ”hårda” (inköp av utrustning och material) och ”mjuka” investeringar (externa tjänster och personalkostnad). Check nr 2 på max 150 000 kr får endast innehålla mjuka investeringar.
Är kostnaden över 60 000 kr får du göra två checkansökningar. Du behöver även dela upp fakturorna så du kan redovisa dem var för sig, och säkerställa att samma kostnader inte hamnar i två ansökningar.

Vad är försumbart stöd?
Försumbart stöd, eller de minimis-stöd som det också kallas, är stöd som regleras enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod.
Har ditt företag beviljats ett försumbart stöd under 2019-2021 ska ni ange det i ansökan.

Hur ska jag redovisa mina kostnader till Tillväxtverket?
Huvudbok där samtliga kostnader som checken ska betala finns bokförda. Du ska alltså särredovisa projektets kostnader från din ordinarie huvudbok.
Underlag som styrker dina kostnader, t.ex. kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra liknande handlingar.
Lönespecifikation och ett underlag som visar att personalkostnaderna är direkt kopplade till projektet och inte ordinarie arbetstid, t.ex. en tidrapport.
I ert beslut kommer det stå när din redovisning ska lämnas in.

Ska jag räkna med mervärdesskatt (moms) i min budget?
Nej, moms är inte en stödberättigad kostnad (förutom i undantagsfall om moms utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren, t.ex. när den inte får dras av eller återbetalas som ingående moms).

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.