Fjällprojekt

fjall_webb

Projektet Samverkan och samråd för fjällområdet i Swedish Lapland

De fyra första seminarierna/workshops har genomförts. Det första genomfördes gemensamt för Arvidsjaur och Arjeplog i Arjeplog, därefter följde Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Syftet med dessa seminarier är att berörda aktörer ska få möjlighet att samtala om hur samverkan och samråd i fjällområdet kan utvecklas och bli bättre på ett sätt så att alla tjänar på det. Alla deltagande aktörer har också haft möjlighet att dryfta andra angelägna frågor som rör fjällområdet.

Beroende på plats har det förutom samverkansfrågor varit olika fokus på andra angelägna frågor. 
I Arvidsjaur/Arjeplog handlade mycket om jakt och fiske. 

I Jokkmokk handlade många frågeställningar om samverkan mellan rennäringen och besöksnäringen, möjligheterna att ha turistiska aktiviteter i nationalparkerna och tillsynen kring oseriösa utländska företag som är där utan tillstånd.

Under mötet i Gällivare samtalade man mycket om kommunikationer till och från fjällområdet, bristen på kunskap hos dagens fjällvandrare och vad som kan göras åt det. Nedskräpning och fjällsäkerhet var också viktiga frågor som behandlades under träffen i Gällivare.

Den fjärde workshopen genomfördes i Kiruna. De som deltog i mötet var ense om att någon form av samrådsfunktion behövs. En fråga som mötet också var överens om är bristen på personalboende vid de större anläggningarna.

Ett viktigt förslag som har diskuterats under alla de fyra inledande träffarna är att inrätta så kallade ”Fjällråd” dels lokalt och även ett gemensamt fjällråd för hela området

Under alla workshops har alla viktiga aktörer varit representerade – länsstyrelsen, samebyarna, kommunerna, entreprenörerna, ideella organisationer, STF, m.fl.

En femte och avslutande workshops kommer att genomföras 2014-12-10 i Gällivare. Under denna workshop kommer resultaten från de fyra inledande träffarna att presenteras och med detta som utgångspunkt ska ett gemensamt förslag för framtidens samverkan/samråd formuleras.

Inbjudan: Inbjudan workshop (pdf)
Intresserad av att delta? Anmäl dig till Göran Wallin på goran@swedishlapland.com

Gruppsamtal under workshopen i Gällivare fr.v Marie Riskilä, Birger Dynesius, Mirja Andersson, Margita Adermalm, Jan Stuge och Tommy Isaksson.Gruppsamtal under workshopen i Gällivare. Från vänster Marie Riskilä, Birger Dynesius, Mirja Andersson, Margita Adermalm, Jan Stuge och Tommy Isaksson.


 

Förstudie: ”Fjällens besöksnäring och framtiden”
Förstudiens syfte och mål:
• Intervjuer med olika aktörer.
• Inventering, renoveringsbehov, nya idéer!!
• Nulägesanalys.
• Redovisa resultat och slutsatser.
• Förslag på framtida långsiktigt hållbara samverkansformer.
• Förslag på utvecklingsåtgärder, tex nya stugor, förbättrad service, nya energilösningar etc.
• EU genomförandeprojekt nästa programperiod och finansiering.

Sammanfattning – av de stora dragen i intervjuerna
• Bra kommunikationer till och från området.
• Bättre standard behövs.
• Rätten att driva kommersiell verksamhet i väglöst land?
• Bättre samverkan mellan aktörer.
• Efterfrågan på 2-3-dagarsleder med bra service vid övernattningsplatserna.
• Zonering vore bra.
• Industrietableringar kontra besöksnäringen måste belysas i projektredovisningen.

Läs mer om projektet (pdf):
Fjällens besöksnäring och framtiden

Slutrapport Fjällens besöksnäring och framtiden (pdf)
Fjallens_besoksnnaring_slutrapport_Ver4_tryck_low