Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng
North Sweden Green Deal, Nyheter 27 juni, 2022

OECD undersöker Norrbottens attraktionskraft

I ett nytt projekt utforskar OECD vad som gör olika regioner attraktiva, och hur besöksnäringen kan vara en viktig komponent. Norrbotten är en av de 16 europeiska regioner som ingår i projektet.

Nytänkande kring regional attraktionskraft” kallas det projekt som just nu genomförs av OECD och finansieras av EU. Det ska utmynna i fallstudier av de deltagande regionerna, en rapport och rekommendationer som kommer att bli ett stöd för nationella och regionala beslutsfattare.

– Det har identifierats ett behov av platsspecifika rekommendationer. Stora globala händelser och trender, som pandemin, digitaliseringen och klimatförändring påverkar olika regioner på olika sätt beroende på deras förutsättningar. Vi kan hjälpa regioner att förstå sin position och hur de bäst kan använda den för att attrahera besökare, investerare och talang, säger Margaux Tharaux, analytiker på OECD.

– För vissa är det inte självklart hur turism kan tillvaratas för att förbättra regional attraktionskraft, men för andra är det väldigt tydligt. Besöksnäringen har en mycket viktig roll att spela i flera av de faktorer som gör en region attraktiv.

Besöksnäringens utmaning som ny industri

För att få en bild av regionen och bättre förstå alla faktorer besökte projektteamet Norrbotten och genomförde rundabordssamtal med olika relevanta aktörer. Ella Jonsson var på plats som representant för Swedish Lapland Visitors Board och projektet Attraktion inom North Sweden Green Deal vid den träff som rörde besöksnäringen.

– Vi pratade mycket om besöksnäringens utmaning i Norrbotten som handlar om att vara den nya industrin, sida vid sida med de traditionella basnäringarna som har en lång historia här hos oss. Vi konstaterade att turismen är viktig för regionen genom att generera viktiga exportintäkter och upprätthålla samhällsservice i hela länet, samt stärka bilden utåt när vi ska attrahera ny kompetens. Besöksnäringens behövs för att öka attraktionen för vår plats i världen, säger Ella Jonsson.

Flera representanter från besöksnäringen lyfte frågan om vikten av att handskas varsamt med naturtillgångar och behovet av beslutsfattares stöd i frågor om markanvändning.

– För oss är det viktigt att beslutsfattare både regionalt, nationellt och internationellt har kunskap om våra förutsättningar i vårt arktiska resmål, och den potential som besöksnäringen har. Därför är det glädjande att OECD bjuder in till samtal, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Norrbotten och Dalarna – utvalda regioner med stora skillnader

Norrbotten och Dalarna är de två svenska regioner som ingår i kartläggningen. De har valts utifrån geografisk variation och dess olika förutsättningar och nulägen. Utifrån de första intrycken ser projektteamet från OECD flera regionala skillnader.

– I Dalarna finns det en tydlig bild av att turism är en industri och att det är lönsamt, medan det i Norrbotten finns en utmaning i att turismen hamnar i skuggan av traditionella basnäringar. Men det är väldigt intressant att det samtidigt finns flera aktörer i Norrbotten som är medvetna om vilken roll turismen har för platsens attraktivitet, säger Joel Andersson, policyrådgivare på OECD.

– Norrbotten är verkligen unikt genom sin centrala roll i den gröna omställningen. För många av målgrupperna besökare, investerare och talang är det redan en attraktiv region, men det finns också stora utmaningar. Att attrahera arbetskraft kommer kanske att vara den största utmaningen. Det är en attraktiv plats, men för att leva upp till sin potential behövs utveckling. Allt handlar inte bara om jobb, de talanger som ska attraheras behöver också bostäder, infrastruktur och saker att göra på sin fritid, säger Margaux Tharaux.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.