Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Care for the Arctic

Mormor och barnbarn i skogen

Fotograf: Tomas Bergman

Care for the Arctic

Visst vill vi säga att det är så att vi har tagit hand om den arktiska delen av Sverige så länge som någon kan minnas och längre än så.

Men tyvärr är väl sanningen en annan.

Allt sedan den industriella revolutionen har den moderna människans påverkan på den känsliga arktiska miljön varit enorm. Den nordligaste delen av Sverige har varit det framtidsland för framgång och välfärd som det moderna efterkrigssamhället krävde. Inte sällan på bekostnad av befolkningen och i synnerhet urbefolkningen.

Här sker nu den globala uppvärmningen mer än dubbelt så snabbt som på andra platser på jorden. Klimatet och naturkrisen är vår tids största utmaning.

Om vi människor ska lyckas förändra denna utveckling krävs att vi vänder om – och tar ett nytt steg framåt. I kontakt med oss själva, landskapet och naturen.

På Swedish Lapland Visitors Board initierar vi under 2023 Care for the Arctic en ny arktisk agenda för ansvarsfull besöksnäring. Den ska fungera som en vägvisare för besöksnäringens intressenter för att skapa engagemang för åtgärder som bidrar till lokalsamhällets välmående, i enlighet med Agenda 2030 och globala standarder för hållbar turism (GSTC).

Att verka för, och arbeta som, ett ansvarstagande resmål är att ses som en egen resa. Vi som bor här nu var inte först på plats. Och vi som bor här nu ska inte heller vara här sist. Det är med omsorg och respekt för platsen och de som format den som vi ska arbeta vidare.

Koppling till Agenda 2030

Vår ambition är att förse våra intressenter med transformativ kunskap så att vi tillsammans genom vårt agerande bidrar till de globala målen.

Följande Globala mål bidrar Care for the Arctic till

6. Rent vatten och sanitet för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10. Minskad ojämlikhet (10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering)

11. Hållbara städer och samhällen (11.4 skydda världens natur- och kulturarv, 11.A främja nationell och regional utvecklingsplanering)

12. Hållbar konsumtion (12.2. hållbar förvaltning och användning av naturresurser, 12.8 öka kunskapen om hållbara livsstilar, 12.B utveckla och implementera verktyg för hållbar turism)

13. Bekämpa klimatförändringarna (13.3 öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar)

15 Ekosystem och biologisk mångfald

14. Hav och marina resurser

17. Genomförande och globalt partnerskap (17.16 stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling, 17.17 uppmuntra effektiva partnerskap)

FAQ

  • Care for the Arctic med tillhörande vägledande råd för ansvarsfullt agerande ska fungera som en vägvisare för besöksnäringens intressenter för att skapa engagemang för åtgärder som bidrar till lokalsamhällets välmående, i enlighet med Agenda 2030 och globala standarder för hållbar turism (GSTC).
  • Med intressenter menas kommunala och regionala aktörer, myndigheter och delar av civilsamhället som har inflytande över förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Även företag verksamma inom besöksnäringen och besökaren själv hör till intressenterna.
  • Care for the Arctic användes i april 2023 vid emigrationsmässan Emigration Expo i Nederländerna och var då en del av narrativet om den omfattande samhällsomställningen som pågår och hur hen som funderar på att flytta hit kan vara en del av att skapa livskraftiga samhällen i Norrbotten.
  • Swedish Lapland Visitors Boards, och därmed vårt arktiska resmåls, vision är att bli det mest ansvarsfulla arktiska resmålet.
  • Arktis: Totalt åtta länder hör till Arktis: Danmark inklusive Grönland och Färöarna, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA.
  • I Sveriges arktiska strategi beskrivs hur landet kommer ”som ett av de åtta arktiska länderna att aktivt bidra till en fredlig, stabil och hållbar utveckling i Arktis. Med utgångspunkt i Sveriges samlade kunskaper och resurser vill regeringen stärka Sveriges arktiska profil”.
  • En reviderad strategi och färdplan för besöksnäringen 2030 lanseras under hösten 2023.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.