Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 14 januari, 2024

Ny besöksnäringsstrategi siktar på ansvarsfull utveckling

Norrbotten lockar besökare från hela världen. Men hur gör vi det bästa av den attraktiviteten, samtidigt som vi tar ansvar för livskvalitén och möjligheterna för oss som bor här – nu och i framtiden? Den frågan får ett svar i nya Besöksnäringsstrategi – Strategisk färdplan mot 2030. I den formulerar vi en utmanande vision: att vara att vara Arktis mest ansvarsfulla resmål.

Besöksnäringens nya färdplan mot 2030 är framtagen av Swedish Lapland Visitors Board på uppdrag av Region Norrbotten. 

– Strategin utgår från ett regenerativt förhållningssätt, vilket innebär att målet är att besöksnäringen ska bidra med en positiv påverkan på resmålet ur alla hållbarhetsdimensioner, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Den nya strategin är ett sammanvägt resultat av en övergripande scenarioanalys, företagsenkäter, omvärldstrender, utredningar, rapporter, trender i process med lokala, nationella och internationella inspel. De prioriterade insatserna är kopplade till utvecklingsstrategier i Norrbotten, Sverige, Norden, Arktis, EU och Agenda 2030.

– Visionen att vi ska vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål bygger i sig på ett integrerat och innovativt hållbarhetstänk, där resmålets huvudintressentera tar ansvar och bidrar till den hållbara utvecklingen. Det ger ett bredare bidrag till att hantera länets utmaningar och tillvaratagande av utvecklingspotentialer, säger Annika Fredriksson.

Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten menar att besöksnäringen på många sätt har nycklarna till ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten.

– Den har gjutit nytt liv i bygder som kämpat med försvunna arbetstillfällen, krympande service och utflyttning. Besöksnäringen attraherar kvinnor och ungdomar – grupper som Norrbotten historiskt har haft svårt att behålla, säger Janus Brandin.

Han tror att den nya besöksnäringsstrategin kommer att bidra till både attraktivitet och målen i Agenda 2030. 

– Det kommer att krävas gott samarbete och kloka avvägningar för att nå målen. Region Norrbotten är redo att göra sin del tillsammans med kommuner, organisationer, företag, lokalbefolkning och gäster, säger Brandin.

Swedish Lapland Visitors Board tog även fram den tidigare besöksnäringsstrategin som tog sikte på 2020. 

– Vi påbörjade processen med den nya strategin redan i slutet av 2019, men en pandemi kom emellan. Det ledde till en välbehövlig utdragen framställningsprocess, säger Johanna Ögren, senior resmålsutvecklare och som varit strategins huvudredaktör.

Den förra strategins mål var en fördubblad omsättning i näringen mellan 2010 och 2020.  Målet hade nästan uppnåtts när pandemin slog till.

– Under de senaste åren har vi bevittnat omdanande förändringar av resmönster och beteenden drivna av en snabb digital utveckling. Även de internationella resenärernas efterfrågan på genuina, småskaliga naturbaserade resmål där lokal kultur och lokala kunskaper är ett nyckelbegrepp, säger Johanna Ögren.

Nu väntar ett stort tillsammansarbete med genomförandet.

 – Vi ser fram mot att få komma ut och inspirera, engagera och involvera såväl besöksnäringen som omgivande intressenter samt vårt resmåls besökare, säger Ögren.

Region Norrbotten har det övergripande regionala utvecklingsansvaret för Norrbotten. Det bygger på regeringens uppdrag att samordna arbetet för en hållbar tillväxt i länet baserat på visionen är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

– Vi tror att besöksnäringen och ekosystemet runt besöksnäringen är avgörande för att uppnå denna vision. Nu har vi vår färdplan, och det är dags att börja resan, avslutar Janus Brandin.

• • • • •

Läs mer här:

>> Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030 – Strategisk färdplan för Sveriges arktiska resmål

>> Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör – Besöksnäringen har på så många sätt nycklarna till ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten

>> Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board – En ny och viktigt resa för världens bästa plats

• • • • •

Fakta
Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att fastställa Norrbottens Besöksnäringsstrategi – Strategisk färdplan mot 2030 november 2023. Yttrandet till beslutsförslaget var:

  • Att fastställa Norrbottens Besöksnäringsstrategi – Strategisk färdplan mot 2030 ger en hållbar, modig och ambitiös färdriktning för besöksnäringens utveckling i Norrbotten med sikte mot år 2030.
  • Norrbottens Besöksnäringsstrategi har en tydlig koppling till och bidrar till att förverkliga åtgärder inom samtliga prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), framför allt inom insatsområdena Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap samt Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.
  • Vidare är Norrbottens Besöksnäringsstrategi vägledande för arbetet som inbegrips i Smart specialiseringsstrategins fokusområde Besöksnäringen samt bidrar till attraktivitet som indirekt stärker de övriga fokusområdena inom Smart specialiseringsstrategin.
  • Norrbottens Besöksnäringsstrategi bidrar tydligt och föredömligt till arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och tar hållbarhetsarbete inom regional utveckling till en ny nivå med ett regenerativt angreppssätt.

• • • • •

Kontakt
Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör, 073 -820 67 34, janus.brandin@norrbotten.se
Annika Fredriksson, 070-512 23 46, annika.fredriksson@swedishlapland.com
Johanna Ögren
, 070-373 18 89, johanna.ogren@swedishlapland.com

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.