Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Kunskap och insikter

Ta del av kunskapsunderlag om besöksnäringen, turism och regionen. Här hittar du rapporter, statistik och strategier.

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

I denna nationella strategi identifierar regeringen ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. Läs Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring här.

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar under 2018. Läs Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 här.

Strategin Smart specialisering i Norrbotten

Strategin Smart specialisering i Norrbotten har till syfte att vidareutveckla länets förutsättningar för innovationer i Norrbotten. Visionen är att förstärka och utveckla nya och befintliga företag, innovativa miljöer, kommersialisering, entreprenörskap och en mer entreprenöriell miljö för att positionera Norrbotten som en stark innovativ region i Europa. Besöksnäringen är en av strategins fem fokusområden. Läs kortversion av Strategi Smart specialisering i Norrbotten här.

Naturturism Trendrapport 2020

Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer sannolikt att bli mer populärt. Målet med den här trendrapporten är att identifiera nya trender inom hållbar natur- och ekoturism och att förstå attityder och intressen över tiden från de fyra fokusmarknaderna: Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Ett annat syfte är att bidra med tankar till naturturismaktörerna hur de bäst kan marknadsföra naturturismen i Sverige, baserat på trenderna. Läs Naturturism Trendrapport 2020 här.

Norrbottens politiska plattform för Artkis

Norrbottens politiska plattform för Arktis har tagits fram av Tillväxtberedningen, som består av politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten, och innehåller de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis: Global konkurrenskraft, Nya handelsvägar, Hållbar samhällsplanering, Forskning och innovation. Läs Norrbottens politiska plattform för Arktis här.

Sveriges strategi för den arktiska regionen

Den svenska strategin för den arktiska regionen utgår från ett Arktis i förändring, och framhåller den vikt regeringen fäster vid ett välfungerande internationellt samarbete i Arktis för att hantera de utmaningar regionen står inför. Vikten av respekt för folkrätten betonas. Sveriges Arktispolitik sätter människorna, freden och klimatet i centrum. Läs Sveriges strategi för den arktiska regionen här.

Turism på annans mark

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. Vägledningen ”Turism på annans mark” ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket. Läs handledningen Turism på annans mark här.

Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat

En livsmedelsstrategi som ska vara långsiktigt hållbar, där norrbottningarnas behov av bra mat från länet tillgodoses, där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar och där vi tar vara på länets potential ännu bättre. Läs mer om Nära mat här.

Go Online – en introduktion för att öka din digitala tillgänglighet online

I denna publikation från Visit Sweden beskrivs den naturfokuserade nyfikna upptäckarens beteende i digitala kanaler och hur naturturismföretagare kan öka sin digitala tillgänglighet och placera sina naturupplevelser i digitala plattformar. Läs Go Online här.

Steg för steg-guiden för att lyckas inom måltidsturism

Lär dig utvecklas inom måltidsturism i 3 steg. En heltäckande pdf från Visit Sweden på 88 sidor fyllda med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Guiden innehåller även fakta om Sverigebilden och potentialen inom området måltidsturism samt massor av konkreta tips och goda exempel från branschaktörer. Läs Steg för steg-guiden för att lyckas inom måltidsturism här.

BFUF Play

På BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) Play möter du forskare som tillsammans med sina samarbetspartners i besöksnäringen ger en bransch-anpassad inblick i resultaten från olika projekt. Du kan välja mellan film På 2 minuter eller en Masterclass på cirka 25 minuter. Lär dig mer om att vara en attraktiv arbetsgivare, specialkost, tillgänglighet, trygga besöksmål och tjänsteresenärers måltider. Se filmerna här.

Tourism, nature and sustainability

”Tourism, nature and sustainability: A review of policy instruments in the Nordic countries” är utgiven av Nordiska ministerrådet 2020. Här diskuteras den stora ökningen av besökare till naturområden, och den belastning det kan innebära. Ekonomiska styrmedel har föreslagits, men är det rätt väg att gå? För att uppnå en mer hållbar utveckling av turismen föreslås att en begränsad användning av ekonomiska instrument, i kombination med adaptiva förvaltningsstrategier och tillgängliga rättsliga och administrativa instrument. Läs rapporten här.

Nordic Tourism Policy Analysis

Nordiska ministerrådet har gett en stark signal om att ökad vikt bör läggas på turismfrågor inom nordiska ramar. Detta projekt är ett resultat av den prioriteringen. Huvudmålet är att skapa ett ramverk på vilket en nordisk turismstrategi kan upprättas och definiera framtida strategier och projekt som kommer att understryka gemensamma möjligheter och utmaningar inom nordisk turism. Målet med analysen är att ge värdefull input till varje lands arbete inom turism samt att lägga en grund för en gemensam nordisk turistpolicy. Läs analysen här.

Monitoring the Sustainability of Tourism in the Nordics

Denna rapport utforskar nordisk policy och praxis när det gäller att övervaka turismens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan. Den lyfter fram expertis och bästa praxis, och visar observationer och rekommendationer om hur de nordiska länderna kan arbeta för att skapa mer hållbara rese- och turistnäringar i samband med återhämtningen efter pandemin. Läs rapporten här.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.