Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Cecilia Hallin

Destinationsutveckling, Nyheter 20 april, 2021

Viktigt att Norrbotnia banan byggs omgående

Att sista biten av Norrbotniabanan, mellan Skellefteå-Luleå, byggs är glädjande och i linje med det remissvar vi lämnat in. Persontransporter är en kritisk faktor för att destinationen Swedish Lapland ska vara attraktiv, hållbar och tillgänglig. Banan gör att vi bättre kan koppla samman norra Sverige med resten av landet och med Europa. Efterfrågan på hållbara persontransporter har aldrig varit större och fortsätter att öka.

I det remissvar som vi lämnade in till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022- 2037 lyfte vi Norrbotninabanan som särskilt viktig.

– Att den nu ingår i infrastrukturpropositionen är ett glädjande och välkommet besked, säger Petronella Modin, vice vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Den sista biten av Norrbotninabanan, mellan Skellefteå-Luleå, kopplar samman Swedish Lapland med resten av det europeiska tågnätet och det är viktigt att den byggs skyndsamt.

Norrbotniabanan stärker Swedish Laplands attraktivtet

Redan i dag har vi svenska och utländska besökare som vill ta tåget till Swedish Lapland.  Efterfrågan på hållbart resande har länge varit en växande trend, pandemin har ytterligare ökat efterfrågan på tåg som transportsätt.

Detta bekräftas av Paul Wagner på Nordic Tourism Collective.
– Train travel will only increase in popularity as holiday makers strive to reduce their carbon footprint and begin to embrace slow travel, säger han.

En stark pulsåder längs kusten är viktig hela Swedish Lapland. Den gynnar inte bara företag längs kusten utan öppnar upp nya möjligheter för företag och samhällen i inlandet. Många av besöksnäringsföretagen finns på landsbygden. Norrbotniabanan blir här ett bra komplement till malmbanan och inlandsbanan.

Regionrådet Nils-Olof Lindfors, lyfter just den stärkta attraktiviteten som en av de viktigaste effekterna av en färdigställd Norrbotniabanan i en intervju med SVT Norrbotten.

– Vi måste skapa en attraktiv för att få en inflyttning till länet. Det här är inte bara på nationell nivå, utan även på det internationella planet, säger han apropå att Norrbotten behöver en ökad inflyttning.

Snabbhet i bygget och moderna tåg

Vi har under en längre tid påtalat hur viktiga välfungerande tågförbindelser är. Nu kan vi konstatera att destinationen hade haft ett bättre konkurensläge om banan redan varit byggd och inte strukits ur budgeten 2006.

För att fler ska välja tåget som färdmedel krävs det också att tågvagnarna lever upp till resenärens förväntningar, eller helst överträffar dessa. Det är viktigt att de nattåg som ska ta besökare till Swedish Lapland är attraktiva. Därför lyfte vi även att Trafikverket bör få slutföra upphandlingen av nya moderna vagnar i närtid.

Resande i öst-västlig riktning

Framåt så ser vi stor potential att sammankoppla den svenska och finska järnvägen. Norrbottens län är det enda län i Sverige som gränsar till två andra länder och Swedish Lapland utgör hela 25% av Sveriges yta.

Region Norrbotten pekar ut i den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030, gränsöverskridande samarbeten, i synnerhet med grannländerna Norge och Finland, som strategiskt viktiga för att utveckla infrastrukturen.

– I dag arbetar besöksnäringen i Swedish Lapland väldigt nära norra Norge och norra Finland. I Interreg-projektet Visit Arctic Europe samarbetar Finnish Lapland Tourist Board, Northern Norway Tourist Board och Swedish Lapland Visitors Board för att det arktiska Europa ska utvecklas som destination, berättar Cecilia Petzäll, Travel Trade Manager och projektledare på Swedish Lapland Visitors Board.

Hon fortsätter:

– För att det ska lyckas krävs bra förbindelser mellan och inom länderna. Här blir ett sammankopplat tågnät en hörnsten. Det nya tåget mellan Luleå och Hapranda är en viktigt pusselbit att nu ha på plats.

Persontransporter är en kritisk faktor för att destinationen Swedish Lapland ska vara attraktiv. Besökare behöver kunna ta sig till hit och färdas inom destiantionen på ett effektivt och hållbart sätt. En välplanerad och fungerande tillgänglighet är och fortsätter vara en avgörande faktor för fortsatt hållbar utveckling av besöksnäring.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.