Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Nätverk och samarbeten

Regionala, nationella och internationella samarbeten

Swedish Lapland Visitors Board är med i flera regionala, nationella och internationella nätverk – för att representera vår regions besöksnäring och dess behov, utbyta erfarenheter, påverka och verka för en hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

I syfte att hämta kunskap, inspiration, metoder, verktyg och processer från andra regioner i Sverige, Europa och globalt är vi aktiva medlemmar i nationella och internationella forum. För oss i den arktiska destinationen är det viktigt med internationell delaktighet och att förbättra vår regions förutsättningar att utveckla turismen och besöksnäringen.

Läs mer nedan om vårt medlemskap i Regionala nätverket för besöksnäring och turism, NECSTouR, GSTC (Global Sustainable Tourism Concil), ATTA (Adventure Travel Trade Association), Norrbottens Handelskammare och Visita.

Bilden är från ett tillfälle då Regionala nätverket för besöksnäring och turism samlades tillsammans med företrädare för Tillväxtverket och Visit Sweden för att skapa ett nytt samverkansformat för att stötta en växande besöksnäring.

Regionala nätverket för besöksnäring och turism

I början av 2022 formaliserades ett mångårigt samarbete mellan Sveriges regioner genom den ideella föreningen Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism där Swedish Lapland Visitors Boards vd Annika Fredriksson är invald som ledamot i styrelsen.

Föreningen är partipolitiskt obunden arbetar för att stärka samverkan mellan regionala DMO’s – Destination Management Organisations (eller motsvarande strukturer hos den regionala utvecklingsansvariga) sinsemellan och dess nationella och internationella intressenter.

Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar som en aktiv plattform med syftet att:

  • vara en samlande kraft för gemensamma sakfrågor där regioner bidrar till en positiv utveckling av hela Sveriges besöksnäring och turism.
  • öka transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelningen mellan regionerna och dess intressenter.

NECSTouR

Tillsammans med de andra medlemmarna i NECSTouR’s nätverk för europeiska regioner, strävar vi efter att bygga en konkurrenskraftig och hållbar modell för turism i Europa. I enlighet med Agenda for a Competitive and Sustainable tourism of the European Commission COMM (2007) 621: “The right balance between the welfare of tourists, the needs of the natural and cultural environment and the development and competitiveness of destinations and business.”

I dagsläget är vi 40 europeiska regionala turistorganisationer samt ett 30-tal associerade medlemmar som universitet, forskningsinstitut och organisationer som verkar för hållbar turism.

Genom föreningen arbetar vi proaktivt och i partnerskap för att ta itu med utmaningar genom att identifiera, fånga och dela bästa praxislösningar mellan oss och våra nyckelpartner och allianser över hela Europa. Det hjälper oss i vår regions främjararbete att uppnå ett smartare och mer hållbart förhållningssätt till turismutveckling.

NECSTouR tillhandahåller en integrerad strategi för turismstyrning och är en viktig länk mellan regionala och bredare europeiska förvaltningsnivåer. Den utgör en länk mellan oss i regionerna och Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och bidrar till att påverka utvecklingen av den europeiska turismpolitiken.

Föreningen är även medlem i UNWTO:s (United Nations World Travel Organsiation) Affiliate Members Board vilket möjliggör för oss medlemsregioner att stödja och genomföra relevanta turismprioriteringar kopplade till Agenda 2030 globalt.

Vi arbetar tillsammans med en interregional samarbetsstrategi fokuserad på ”Five S of sustainable tourism of Tomorrow”:
• Smart destinations
• Socio-cultural balance
• Skills and talent
• Safety and resilience
• Statistics and measurability

Samt två tvärgående initiativ:
• Barcelonadeklarationen “Better Places to Live, Better Places to Visit
• Smart Specialisation Platform for Digitalisation and Safety for Tourism.

GSTC

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar globala kriterier/standarder för hållbart resande och turism samt tillhandahåller en internationell ackreditering för olika certifieringsaktörer inom hållbar turism.

Det finns två uppsättningar kriterier:

  • Destinationskriterier för offentliga beslutsfattare och destinationsorganisationer
  • Näringslivskriterier för hotell och researrangörer

Kriterierna är resultatet av en ansträngning för att utveckla ett globalt gemensamt språk om hållbarhet inom turism. De är ordnade i fyra pelare:

  1. Hållbar förvaltning
  2. Socioekonomiska effekter
  3. Kulturella effekter
  4. Miljöpåverkan

GSTC är en oberoende och neutral ideell organisation som representerar ett mångsidigt och globalt medlemskap, inklusive nationella och provinsiella regeringar, ledande reseföretag, hotell, researrangörer, icke-statliga organisationer, individer och samhällen – alla strävar efter att uppnå bästa praxis inom hållbar turism.

GSTC:s vision och mission är i linje med vår regionala besöksnäringsstrategis utpekade mål, visioner och mission.

GSTC Vision: ”Tourism fulfills its potential as a vehicle for social, cultural, and economic good while removing and avoiding any negative impacts from its activities in terms of environmental and social impacts.”

GSTC Mission: ”To be an agent of change in the world of sustainable travel and tourism by fostering the increased knowledge, understanding, adoption and demand for sustainable tourism practices.

ATTA

Adventure Travel Trade Association (ATTA), som grundades 1990, är det största globala nätverket av ledande aktörer inom natur- och kulturturism. Gemenskapen består av fler än 30 000 individuella guider, researrangörer, loger, reserådgivare, turistråd, destinationsutvecklingsorganisationer, destinationsmarknadsförare, utrustningsföretag, outdoorbutiker och resemedia – som delar en tro på och engagemang för hållbar turism.

Vårt medlemskap och engagemang ger oss tillgång till ett uppskattat nätverket och del av framåtandan i den globala communitiyn – som ges möjlighet att mötas både digitalt och personligen vid event och arrangemang. Vid dessa skapas och levereras de lösningar som driver våra företag och våra samhällen mot en ansvarsfull och hållbar framtid.

Adventure Travel World Summit är ett årligt arrangemang som vi deltagit vid under de senaste åren. Uppskattningsvis 800 researrangörer, destinationsrepresentanter, reseskribenter, ledare och inspiratörer från hela världen samlas för att utforska resetrender, skapa förflytting inom industrin och inte minst utveckla nya kontakter.

Norrbottens Handelskammare

Genom vårt medlemskap bidrar vi till ett aktivt och synligt påverkansarbete för att främja besöksnäringens intressen inom infrastruktur, internationell handel och kompetens.

Norrbottens Handelskammare är en politisk obunden medlemsägd näringslivsorganisation med uppdrag att företräda medlemmars intresse samt att främja ökad tillväxt i regionen.

Vi samverkar även operativt inom olika sakfrågor och insatser för att bidra till det regionala utvecklingsarbetet samt förbättra näringens förutsättningar att starta, driva och utveckla sin verksamhet.

Visita

Swedish Lapland Visitors Board är medlemmar i Visita och bedriver bland annat därigenom påverkansarbete för att besöksnäringen ska kunna utvecklas och ytterligare bidra till jobb och tillväxt i hela Sverige.

Några av våra gemensamma prioriterade frågor:

Kompetensförsörjning
Besöksnäringen är en snabbt växande, arbetskraftsintensiv näring vilket ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt. Det är av största vikt att det finns utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling. ska vara sådana att fler också har sista jobbet här.

Infrastruktur och hållbara transporter
Stora delar av besöksnäringen är platsbunden samtidigt som framtidens tekniska utveckling är digital. Ett väl fungerande fysiskt och digitalt infrastruktursystem är idag en grundförutsättning för hela samhället och särskilt viktigt i ett land med långa avstånd och glesa strukturer. Därför måste vi bli bättre på att utnyttja dagens system till full kapacitet.

Exportintäkter och hållbarhet
Den svenska turismexporten har ökat med 255 procent sedan år 2000, vilket motsvarar drygt dubbelt så hög ökningstakt jämfört med den samlade exporten av varor och tjänster totalt. Sverige har stor potential att öka sina marknadsandelar från denna växande turism då våra produkter och tjänster är eftertraktade, men fortfarande relativt okända. Ökat globalt fokus på exempelvis naturturism och hållbart resande innebär stora möjligheter för Sverige att öka sin attraktivitet och konkurrenskraft. Sveriges goda exempel på hållbar turism, besöksnäring och som nation kan både fungera som inspiration och exportvara. Utvecklingsmöjligheterna är många i en bransch som redan uppvisar stort hållbarhetsengagemang.

Forskning och innovation
Forskning, innovation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är helt nödvändigt för att bemöta turismens och besöksnäringens potential, tillväxt och utmaningar. Inte minst är detta väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Kunskapsmassan om hur turism och besöksnäring kan bidra till hållbarhet ur de sociala och miljö/klimatmässiga aspekterna behöver stärkas och utvecklas parallellt med utveckling av företag, produkter, tjänster och processer.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.