Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Här kan du ta del av Swedish Lapland Visitors Boards remissvar.

Remissvar Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 och Länstransportplan för Norrbottens län 2018-2029

Besöksnäringen är en viktig spelare i regionens utveckling och för att platsen ska bli attraktiv för både besökare såväl som för att locka nya invånare. Näringens behov måste därför tas hänsyn till i utvecklingsfrågor, och besökare räknas in i samhällsplaneringen. Potentialen är stor, men väl fungerande tillgänglighet till och inom regionen är avgörande för utvecklingen. I den nya regionala besöksnäringsstrategin är visionen att Swedish Lapland ska vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål, och vår målgrupp den ansvarsfulla resenären. Hållbara transportlösningar är oerhört viktiga och efterfrågan ökar. I remissvaren till såväl den nationella som regionala planen pekar Swedish Lapland Visitors Board ut några prioriterade områden gällande infrastruktur: färdigställande av Norrbottniabanan, kapacitetsförstärkande åtgärder på Malmbanan, färdigställande järnvägslänk Haparanda–Torneå, nya vagnar och lok till nattåget, laddinfrastruktur för elbilar och vikten av kapacitetsstark flygtrafik nationellt och internationellt.

Remissvar Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022- 2037

Swedish Lapland Visitors Board framhåller i sitt svar till infrastrukturminister Tobias Eneroth att väl fungerande tillgänglighet är en avgörande faktor för hållbar besöksnäring. Besökare behöver kunna ta sig till och inom Swedish Lapland på ett effektivt och hållbart sätt. Persontransporter är en kritisk faktor för att destinationen ska fortsätta vara attraktiv. Oavsett hur besökaren kommer till regionen – med flyg, tåg, buss eller med egen bil – måste ett långsiktigt och kontinuerligt arbete ske för att säkerställa framtida transporter och planera för den infrastruktur som är nödvändig för fortsatt utveckling av näringen. Fem frågor vi lyfter som särskilt viktiga är: färdigställandet av Norrbotniabanan, resande i öst-västlig riktning, nya vagnar till nattåget, vägar och flyg.

Yttrande avseende betänkandet av utredningen Sveriges besöksnäring (SOU 2017:95)

Destinationen Swedish Lapland välkomnar regeringens beslut att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Remissvaret är kopplat till de unika förutsättningar som finns för Swedish Lapland, Sveriges arktiska destination, med hög internationell attraktionskraft. Swedish Lapland Visitors Board ser positivt på initiativet till en ny nationell turism- och besöksnäringspolitik. För att möjliggöra en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring behöver nationella insatser stödja och komplettera de regionala och lokala satsningarna. Vi önskar se ett tydligt, vidareutvecklat turismpolitiskt mål som stärker utredningens syfte – att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i Sverige.

Remissvar avseende Åtgärder för minskad nedskräpning (NV-00101-16)

Swedish Lapland Visitors Board tillstryker Naturvårdsverkets förslag gällande åtgärder för minskad nedskräpning. Det är positivt att ansvaret för renhållning blir tydligare samtidigt som kraven på nivån av renhållning ökar, även i områden som inte är detaljplanlagda. Detta medför positiva konsekvenser för människor som vistas i dessa områden, genom att de får uppleva en renare natur. Det bidrar även till positiva effekter för besöksnäringen.

Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Swedish Lapland Visitors Board avstyrker förslag om att införa en svensk flygskatt. Tillgänglighet och transporter är en affärskritisk faktor för besöksnäringen. En flygskatt skulle kraftigt försämra tillgängligheten och konkurrenskraften för besöksnäringen i Sverige och Swedish Lapland.

Remissvar avseende Malmbanan Dubbelspår Peuravaara-Riksgränsen, sträckorna Rautas-Rensjön och Rensjön-Bergfors, Kiruna kommun

Gemensamt yttrande/remissvar från Kiruna Lappland, Svenska Turistföreningen (STF) Norrbottens Handelskammare och Swedish Lapland Visitors Board. Insänt 10 februari.

Yttrande över Nattågsutredningen för perioden 2018-2029 (TRV 2015/66037)

De tre parterna som står bakom detta är Swedish Lapland Visitors Board, Svenska Turistföreningen (STF) och Marknadsgruppen för nattåg. Insänt 31 augusti 2016.

Remiss förslag på ändring i rennäringsförordningen

Näringsdepartementet har kommit ut med ett PM om förslag på ändring i rennäringsordningen. Ändringen innebär dels att ett krav på fast bosättning i Sverige införs som en förutsättning för rätt till upplåtelse av rätt till bland annat småviltsjakt (”fjälljakt”) på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (första stycket), dels att en bestämmelse införs som likställer den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetskraft och tjänsteutbyte och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige med den som är bosatt i Sverige (nya andra stycket). Läs mer på Näringslivsdepartementets sida. Remisstiden gick ut 15 februari 2016. Förslaget föreslås träda i kraft i april 2016.

Remiss för regional mineralstrategi

En regional mineralstrategi för Norrbottens och Västerbottens län är under framtagande och Swedish Lapland Tourism var en av de inbjudna för att komma med synpunkter på innehållet i strategin. Syftet med den regionala mineralstrategin är att främja en hållbar utveckling av gruvnäringen i länen.

Remiss angående ändrade föreskrifter för Abisko Nationalpark

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över föreskrifter som försvårar kommersiella arrangemang, till exempel naturturism. Även föreskrifterna för att underlätta för övrigt friluftsliv i parkerna utan att värdena påverkas negativt och andra bestämmelser har setts över. Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark och en konsekvensanalys. Remisstiden gick ut den 28 mars 2014.

Remiss för ”Åtgärdsval Kiruna – Riksgränsen, behov av plattformar och planskilda korsningar”

Bakgrund: Tågtrafiken har ökat under en längre tid, och ytterligare ökningar är att vänta. Därför utreder Trafikverket möjligheten att bygga ytterligare ett spår så att banan blir dubbelspårig. För att klargöra behoven av passagemöjligheter och behov av plattformar för framtiden genomförs en fördjupad åtgärdsvalsstudie.

Länstransportplan för perioden 2014-2025

Länstransportplanen innehåller väginvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder på länets statliga vägnät förutom de tre europavägarna E4, E10 samt E45. God tillgänglighet är avgörande för tillväxt. I remissvaret förordar Swedish Lapland Tourism en ÅVS (Åtgärdsvaldstudie).

Flyg 2015-2019

De flygplatser i destinationen Swedish Lapland som påverkas av avtalet är Arvidsjaur och Gällivare flygplats. Arbetet med flygutredningen ”Flyg 2015-2019” startade hösten 2012. Utredningen samt inkomna remissvar och löpande dialoger med berörda parter har utgjort grunden för det beslut. Remissvar: Flygutredning2015-2019_Swedish Lapland

STAB – Nationell infraplan 2015-2015

Remissvar från Swedish Lapland Tourism är en delmängd i Svensk Turisms yttrande angående revidering av ”Nationell infraplan 2014-2015”.

Upplevelseproduktion – Luleå tekniska universitet

Med anledning av beskedet att utbildningen Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet planeras att läggas ned har Swedish Lapland Visitors Board inkommit med följande skrivelse:

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.