Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Om Back-to-Life: Introduction to a Regenerative Renaissance 

Anna Pollock föreläsning

Som ett led i agendan för Care for The Arctic erbjuder vi kursen Back-to-Life: Introduction to a Regenerative Renaissance till företag inom besöksnäringen i vår arktiska region. Detta är ett program skapat av Anna Pollock, grundare av Conscious Travel, i samarbete med Swedish Lapland Visitors Board. 

Back-to-Life är en introduktionskurs där Pollock reder ut begreppen, följderna och tillämpningen av ett regenerativt tillvägagångssätt. Detta är baserat på antagandet att hållbara metoder inte är tillräckliga att klara av de kriser som påverkar mänskligheten 2024.  

Kriserna som är förknippade med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, ekonomisk instabilitet och kulturell bräcklighet är av en intensiv och trasslig natur och visar på systemkollaps. Vi behöver ändra våra tankemönster och återupprätta relationen med de livsuppehållande system som livet på jorden behöver. 

Runtom i världen finns växande bevis på att positiv förändring kommer att ske när tillräckligt många individer – oavsett titel – tar steget till att bli förändringsagenter, meningsskapare och guider som är villiga att hjälpa varandra att lära sig och aktivera en ny framtid. 

Kursen är utformad för att utveckla de perspektiv och färdigheter som behövs för att vi, tillsammans, effektivt ska kunna implementera Norrbottens strategiska färdplan mot 2030 – där även Care for the Arctic integreras. 

Vårt syfte

Vi tror på att meningsfull, positiv förändring kan ske när tillräckligt många individer – oavsett om de är inom besöksnäringen, är entreprenörer, beslutsfattare, organisatörer, statliga organisationer, marknadsförare, chefer eller berörda invånare – tar steget till att bli förändringsagenter, meningsskapare och värdar, som är villiga att hjälpa varandra att lära sig och vill aktivera en annan framtid.

Tillsammans banar deltagarna en ny väg framåt för att bygga en form av besöksnäring som på riktigt ger nytta till våra samhällen.

Syftet är att tillhandahålla ett forum online. Här kan deltagarna få nya idéer, ta del av nya metoder, dela erfarenheter med varandra, uttrycka nya insikter, föreställa sig olika framtidsscenarier och nyttja den samlade intelligensen i gruppen.

Kursen är uppdelad i fem moduler: 

Perspectives & principles 

Vad betyder regeneration och hur är det kopplat till våra företag och våra samhällen? Vilka skiften i perspektiv behövs för att vi ska se vad som verkligen är möjligt? För att vi ska undvika att göra om samma misstag som förut? Hur kan vi tillämpa naturens väl beprövade designprinciper för att utforma turism som tillåter företagare och invånare att släppa lös sin unika potential? Som bidrar till hälsa för helheten och som genererar överflöd? I modulen Perspektiv och principer utforskar vi ramverket för levande system och naturens designprinciper. Vi tittar på hur viktiga dessa är och hur vi kan tillämpa dem för att utveckla välmående företag och blomstrande resmål. 

Purpose 

Vilka konsekvenser har förändringen från att växa till att blomstra? Hur ser det ut när besöksnäringen blomstrar? Hur blir vi generatorer som alstrar välbefinnande i stället för profitörer som suger ut välståndet? I denna andra modul utforskar vi turismens potential att växa sig till lokalt, regionalt och nationellt välmående – något som ger ett nettopositivt bidrag till mänskligt, ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt välbefinnande. 

People 

Vilka är förutsättningarna som skapar sunda, livskraftiga, motståndskraftiga och produktiva samhällen? Hur behöver vi förändra våra roller och relationer inom turism för att skapa dessa förutsättningar? Hur kan vi attrahera maximalt engagemang och stimulera fantasi, kreativitet, stolthet och omtanke? Var finns det möjligheter att göra fördelaktiga samarbeten med andra sektorer som också är regenerativa? I den tredje modulen fokuserar vi på hur man kan öka kapaciteten och samhörigheten bland lokala värdar. 

Place 

Hur lyder historien om vår plats? Vilken är den unika essens som vuxit fram genom åren, som uttrycker platsens geologi, geografi, ekologi, historia, kultur och ekonomi? Vad med denna plats gör oss till oss? Hur kan vi ta den historien och använda när vi välkomnar och servar våra gäster? Hur kan vi använda vår plats historia för att förtrolla, liva upp och berika för både gästen och för oss som värdar? I modulen Plats går vi djupare in i hur den unika naturen och människorna på varje plats kan uttryckas och prisas – något som maximerar nettonyttan för alla intressenter. 

Practice 

Hur kan vi bredda vår förståelse och hur fördjupar vi vår omtanke om den arktiska regionen i Sverige och dess människor? Hur kan värdar inom besöksnäringen införliva agendan för Care for the Arctic för att positionera Swedish Lapland som en plats som bryr sig. Hur tillämpas regenerativa principer för utveckling och leverans av meningsfulla möten som ger större nettonytta för både värd och gäst? I denna modul fokuserar vi på att se till att mötet livar upp och berikar både värden och gästen. Vi efterlyser nya roller och färdigheter hos besöksnäringsföretag. 

Kursen hölls under våren 2024.

Vem är Anna Pollock? 

Anna Pollock beskrivs ofta som både visionär och före sin tid. Hon ser sig själv som en förändringsagent med uppdrag att hjälpa människor att förbereda sig för en helt annan framtid. Med en karriär i bagaget som både forskare, strateg och förändringskatalysator för den internationella turism- och besöksnäringen är hon något av en legend inom hållbar besöksnäring.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.