Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Bli en mer ansvarsfull möjliggörare

Att agera som ansvarsfull företagare eller besökare kan inte ske utan rätt förutsättningar. För det krävs att du som möjliggörare; kommunala och regionala aktörer, myndigheter, civilsamhället, med flera, är med och tar ditt ansvar på resan mot att bli Arktis mest ansvarsfulla resmål. Samverkan är A och O för att lyckas med en hållbar utveckling för människa och miljö.

Samverka lokalt.

Samverka i både gamla och nya konstellationer för att hitta växelverkan och gemensamma utvecklingsmål. Det gagnar alla som bor och verkar på platsen.  Besöksnäringens nätverksekonomi och värdekedjor består av en stor mängd olika branscher och påverkar även offentliga och ideella tjänster.

Förstå besökarens behov.

Ge besökarna möjlighet att ta del av vår gemensamma service och infrastruktur. Skaffa dig kunskap om besökarnas specifika behov och var lyhörd för näringens förutsättningar. På så sätt går många hinder att överbrygga och du skapar nya värden för lokalsamhället. 

Skapa tydlighet kring markanvändning.

Planera och skapa långsiktiga riktlinjer för ett ansvarsfullt resmål. Många besöksnäringsföretag bedriver verksamhet på annans mark. Tillståndsprocesser, avtal, utpekade områden för turistisk verksamhet och kunskap om allemansrätten är affärskritiskt för dem.

Öka tillgängligheten.

Utveckla reseinfrastruktur genom att anpassa regional- och lokaltrafik även till besökarnas behov. Premiera regionala satsningar på hållbara transportslag gällande land, vatten och luft, utbyggd laddinfrastruktur och underhåll av vägar. Tillgång till bredband och mobiltäckning i regionen är också avgörande. 

Ha ett företagsvänligt klimat.

Besöksnäringen är en myndighetsintensiv näring, vilket ställer stora krav på små- och microföretag. Se över, utforma och tillämpa processer på ett sätt som förenklar. Att korta handläggningstider och digitalisera tillståndsprocesser är särskilt viktigt.

Attrahera och bibehåll kompetens.

Arbetskraft och kompetensförsörjning på alla positioner är en avgörande faktor för besöksnäringens fortsatta utveckling. Fler och relevanta utbildningar riktade mot besöksnäringen på alla utbildningsnivåer behövs. Social inkludering skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på.

Stimulera förändring och innovation.

Samla insikter för att utmana etablerade strukturer och affärsmodeller genom att tillämpa kraftfulla metoder och tidiga användartester. Koordinera politik och styrmedel för att möta framtiden. När en bredd av aktörer samlas kring en gemensam vision och målbild skapas förutsättningar för nya vägval och innovationer.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.