Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som vi får kring Care for the Arctic – it’s our home.

För att möjliggöra ett strukturerat arbete i praktiken där resmålets huvudintressenter arbetar metodiskt tillsammans mot en gemensam målbild och vision i riktning mot ökad hållbarhet skapar många fördelar;

 

 •  Resmålet blir mer attraktivt och bidrar till hela platsens attraktionskraft att bo, leva och verka.
 • Det förenklar samarbeten, optimerar kraftsamling och stärker resmålets attraktivitet och möjligheter att realisera platsens potentialer, vilket i sin tur kan leda till bättre affärer och starka innovationsmiljöer.
 • Stärker förutsättningar att göra mindre miljö- och klimatavtryck.
 • Den skapar även förutsättningar att utveckla och nyttja en regenerativ turism och besöksnäring för lokalsamhällets och naturens bästa.
 • Det tar vara på människors engagemang för;
  – sin hembygd – att skapa värde lokalt och globalt, idag och för kommande generationer
  – sitt resande – att bidra till platsen och minska sitt avtryck
  – sitt yrkesförvärv – att stärka besöksnäringens förutsättningar och bidra till ett mer besöksvänligt och hållbart resmål.

Care for the Arctic är en del av Norrbottens strategiska färdplan för Sveriges arktiska resmål 2030 som antogs av Region Norrbotten 2023. Ett arbete som inleddes under 2019.

 

Till grund för besöksnäringsstrategin som helhet ligger dialoger, kvalitativa och kvantitativa intervjuer med besöksnäringsföretag, samt en nulägesanalys med syfte att kartlägga Norrbottens läns besöksnäring, identifiera hinder kopplat till utveckling och identifiera viktiga hållbarhetsfrågor för näringen. Under arbetet med besöksnäringsstrategin föddes idén om en konkret och riktningsgivande agenda med tydlig koppling till det övergripande målet att det ska vara enkelt för den ansvarsfulle resenären att besöka vårt arktiska resmål, att göra medvetna val på plats och aktivt bidra till en hållbar lokal utveckling. Det blev Care for the Arctic – It’s our home.

Norrbottens strategiska färdplan för Sveriges arktiska resmål 2030, där Care for the Arctic är en del, är framtagen av Swedish Lapland Visitors Board på uppdrag av Region Norrbotten.

Nej, Care for the Arctic är en gemensam arktisk agenda med tillhörande verktygslåda för vårt arktiska resmåls huvudintressenter – besöksnäringen, resenären och samhällets aktörer/möjliggörare – som adresserar de identifierade utmaningar som vi tillsammans står inför, lokalt och globalt. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Att arbeta som ett ansvarstagande resmål är att se som en resa. Som organisation är Swedish Lapland Visitors Board själva en del av utvecklingsresan. Därför är kompetensutveckling en ständig prioritering, till exempel så har all personal genomgått GSTC’s professional certificate in Sustainable Tourism. För oss är det viktigt att varje anställd får möjlighet att utvecklas, vi är övertygade om att en mer medveten och ansvarsfull organisatorisk utveckling sker kollektivt. Swedish Lapland Vistiors Board är medlem i GSTC samt en rad andra nätverk som arbetar med hållbar utveckling inom besöksnäringen, bland annat NECSTouR.

 

Agendan för Care for the Arctic är framtagen i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, EU:s turismmål och resmålet Swedish Laplands strategi för att uppnå visionen Arktis mest ansvarsfulla resmål.

 

Agenda 2030, FN’s gobala mål för hållbarhet, är integrerat i samhällets institutioner för det gemensamma bygget av en bättre framtid för kommande generationer. Men vägen dit är inte självklar eller enkel. Initiativet Inner Development Goals, framtaget av forskare, experter och praktiker inom ledarskapsutveckling och hållbarhet, ger verktyg för bättre förståelse av framtidens utmaningar, och samtidigt dess möjligheter. De hjälper oss att hantera vår alltmer komplexa miljö och utmaningar. Globala utmaningar bör också finna lokala lösningar och en stor del av svaren finns på platsen vi själva bor och i den natur som omger oss. Biodiversity Plan for Life on Earth bygger på överenskommelsen i Kunming-Montreal Global Biodiveristy Framework. Vårt hem ska vara en säker och naturlig plats att leva på – där bevarandet av biodiversitet är essentiellt i allt arbete. Genom att Care for the Arctic riktar sig till alla huvudintressenter, från möjliggörare och företag till individer så vill uppmuntras värnandet av den biologiska mångfalden. Att återknyta kontakten med naturen och uppmuntra andra att göra detsamma kan hjälpa människor att lära sig mer om lokala ekosystem, respektera dem och värdesätta dem.

Styrelse och Region Norrbotten står bakom och Care for the Arctic. Som huvudfinansiär är Region Norrbotten tydliga med att besöksnäringen bidrar till både attraktivitet och målen i agenda 2030. De är redo att göra sin del tillsammans med kommuner, organisationer, företag, lokalbefolkning och besökare. Läs mer här.

Visit Sweden, ATTA, GSTC, NecsTour, Conscious Travel är exempel på organisationer och företag som vi löpande samverkar med och lär oss av. Framtidsfrågorna är komplexa och vi lär oss för fullt. Genom samverkan med de främsta i branschen, nätverk och samverkanspartners samt genom regelbunden vidareutbildning tar Swedish Lapland Visitors Board egna nya steg.

Care for the Arctic riktar sig till besöksnäringens huvudintressenter – resmålets samhällsaktörer, besöksnäringsföretagen och platsens besökare. Genom samarbeten och kommunikationsinsatser vill vi involvera och engagera målgrupperna att vara med och bidra till resmålets vision och mål.

Den arktiska regionen, eller Arktis, är en geografisk region som sprider sig runt Nordpolen. Det finns ingen enskild korrekt definition eftersom den södra gränsen varierar. Arktis delas av Sverige med sju andra länder: USA, Norge, Finland, Ryssland, Grönland, Kanada och Island.

 

Vanliga sätt att definiera Arktis är genom temperatur, skogslinjer, permafrost och istäcke. När klimatet blir varmare så krymper alltså Arktis. Kulturella och politiska gränser varierar också i Arktis. Polcirkeln är den mest permanenta av avgränsningarna, även om polcirkeln rör sig mycket långsamt på grund av variationen i jordens axiella lutning.

 

När vi pratar om Sveriges arktiska region och resmål så verkar vi utifrån en nationellt och regionalt definierad plattform. I Sveriges strategi för den arktiska regionen så definierar Sverige sig som ett arktiskt land och Norrbotten är utpekad som Sveriges arktiska region. Med utgångspunkt i Sveriges samlade kunskaper och resurser vill regeringen stärka Sveriges arktiska profil. I strategin framgår att Sverige vill att befolkningen i Arktis ska åtnjuta goda levnadsvillkor och hållbar ekonomisk och social utveckling, med respekt för urfolkens rättigheter. Norrbottens politiska plattform för Arktis ger uttryck för hur Norrbotten ska bli ett innovativt arktiskt centrum i Europa. Fyra fokusområden, Global konkurrenskraft, Nya handelsvägar, Hållbar samhällsplanering samt Forskning och innovation, genomsyras av målsättningen att Norrbotten ska vara en hållbar region där beslut tas med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

 

Läs gärna vidare om definitionen av Sveriges arktiska resmål i Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030.

Listan över våra unika resurser kan göras lång. Vårt arktiska rika kulturarv, våra traditioner och traderade kunskaper som vi delar med oss av till världens resenärer, Sveriges mest alpina miljöer, de stora nationalälvarna, de första och största nationalparkerna, naturfenomen, naturresurs såväl som naturen självt är delar av vår attraktion. Här finns universitetsstäder, brukssamhällen och bygemenskaper. Från fjällen, via älvdalarna, till kusten levs ett arktiskt vardagsliv i ständig växling mellan säsongerna. Vårt rurala och urbana liv, mellan midnattsljus och norrsken. Vårt hem.

 

Det finns något spännande i ett arktiskt kulturlandskap som är så lite förändrat, under tusentals år, att andra får en upplevelse av att vara här för första gången. Det säger något om ett hållbart sätt att leva, att ta ansvar för platsen som en resurs för generationers livskvalitet och möjligheter.

Lika mycket som vi tycker att det är positivt att resa och se världen är vi medvetna om effekten. Sveriges arktiska resmål är en långväga resa för många av våra besökare. Från vissa delar av planeten är att ta ett flygplan den enda möjligheten att nå oss. Vi uppmuntrar gärna våra besökare att tänka på att det finns tåg från hela Europa som kan ta dig långt norrut. Resan för att komma till oss kan mycket väl vara en del av upplevelsen.

 

Då flyget trots allt är ett viktigt transportalternativ för att ta sig hit så arbetar vi i samverkan med branschen, andra delar av näringslivet och offentlig sektor för att möjliggöra för resenärer att flyga så direkt som möjligt. De två mest trafikerade flygplatserna i vår region ägs av Swedavia. Båda uppfyller de krav som ställs för att uppnå den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete, Airport Carbon Accreditation. Den högsta nivån kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten.

Frågan om hållbarhet när det gäller resande är komplex och involverar olika aspekter som miljöpåverkan, social påverkan och ekonomisk hållbarhet där lokalbefolkningen på plats har möjlighet till försörjning och välfärd. Resande kan vara hållbart om det görs med medvetenhet och med avsikt att minimera negativa påverkningar på miljön, samhället och kulturen. Det innebär att göra informerade val när det gäller transport, boende och aktiviteter samt att respektera och stödja lokalbefolkningen och deras miljö.

 

Besöksnäringen är en exportnäring där intäkterna stannar på platsen och skapar värden för lokalsamhället. Ju längre du som resenär stannar på platsen, desto mer bidar du till samhällets sociala och ekonomiska utveckling.

Turism kan vara ett kraftfullt verktyg för att främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Genom att uppmuntra till respektfull och hållbar turism kan vi stödja lokala ekonomier, främja kulturell förståelse och samtidigt minimera vår påverkan på miljön.

De kärnvärden som vägleder Swedish Lapland Visitors Board i rätt riktning, mot uppsatta mål är – leda, attrahera och kraftsamla (lead, attract, unite). Vi faciliterar Sveriges arktiska resmål som omfattar cirka 600 aktörer. Tillsammans med andra branschkluster i Norrbotten samverkar vi för regional utveckling, i enlighet med Norrbottens regionala utvecklingsstrategi och EU:s turismmål. Vi bidrar genom att tillhandahålla resurser, aktiviteter och utvecklingsprogram över hela regionen.

 

Läs mer här.

Traditionell kunskap är sådan kunskap som är inbäddade i de traditioner och sedvänjor som finns i lokala samhällen. Det är en kollektiv kunskap som människor bär med sig, förvärvad kunskap om natur, ekosystem, levnadssätt och lokalkännedom.

 

Kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt i vårt arktiska kulturlandskap.

 

Såväl internationella som nationella besökare efterfrågar möten med, eller upplevelser som bygger på, lokal och traditionell kunskap. Därmed finns det inom besöksnäringen en potential för kunskapsbärare att förmedla och överföra ett lärande för hållbar utveckling. Det är därför viktigt att värna, respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt i vårt arktiska kulturlandskap.

Traditionell kunskap är avgörande eftersom den utgör grunden för en hållbar livsstil. Den är rotad i århundraden av erfarenheter och kan erbjuda värdefulla insikter för att hantera dagens globala utmaningar. Genom att integrera traditionell kunskap kan vi skapa långsiktiga hållbara lösningar.

Termen representerar ett hållbart sätt att resa och upptäcka nya platser. Dess huvudsakliga mål är att besökarna ska ha en positiv inverkan på resmålet – vilket innebär att de lämnar det i ett bättre skick än när de kom dit. En nygammal tanke som med en växande besöksnäring aktualiseras. Med regenerativitet menas att aktivt vitalisera och förbättra – regenerera – platsen. Detta förväntas bidra till positiva effekter för lokalsamhället.

 

I linje med  målen i Agenda 2030 har FN utvecklat en uppsättning regenerativa turismprinciper som bygger på traditionell kunskap, vilka är följande:

 • Holism och ekosystemsyn: Förståelsen om att allt hänger ihop och att interaktionerna mellan varje intressent inom turismens värdekedja har en inverkan på hela ekosystemet.
 • Samarbete: Uppmuntra och stimulera samarbete inom ett brett spektrum av intressenter från myndigheter, privat och ideell sektor och lokalsamhällen. Detta skiljer sig från konkurrensperspektivet som styr nuvarande ekonomiska system.
 • Naturliga olikheter: Mångfald av olika inkomstkällor bidrar till att turismens ekosystem och samhällets beroende av ensidiga inkomster minskas. Att diversifiera mellan olika segment av nationella och internationella besökare, fritids- så väl som affärsresenärer, hjälper också till att minska ekonomiska och geopolitiska risker och förbättrar resiliensen.
 • Inkluderande och rättvist: Lokalsamhällets engagemang och samarbete med besöksnäringsföretag bidrar med resurser och stöd för exempelvis ekonomiskt utsatta, asylsökande och flyktingar.
 • Transformerande och inspirerande: Personliga och genuina upplevelser som lyfter fram det unika med varje plats, involverar lokalspecifika kulturarv, traditioner, gastronomi, landmärken – är livsförändrande.
 • Miljöansvar: Sparsamt brukande av naturresurser, värnande om den biologiska mångfalden, skydd av ömtåliga landskap och vilda djur.
 • Kulturella ambassadörer: Beskyddar lokala kulturarv och traditioner samt värnar lokalbefolkningen som specialister och förvaltare av platsens biologiska mångfald, tack vare traderad kunskap som förmedlas från generation till generation.

När vi pratar om att ta ansvar, syftar vi på vårt arbete för att hitta lösningar till sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. På Swedish Lapland Vistiors Board tar vi själva genom att arbeta strukturerat och fokuserat med ansatserna inom besöksnäringsstrategins fem insatsområden – planera, innovera, attrahera, balansera och respektera. Se sidan 19 i Strategisk färdplan mot 2030 för Sveriges arktiska resmål.

Människor, oavsett om de besöker eller bor och verkar i Sveriges arktiska region kan bidra genom att vara medvetna om sin påverkan och vidta hållbara åtgärder. De  vägledande uppmaningar som vi ger i Care for the Arctic är avsedda som en hjälp att börja göra medvetna val.

Swedish Lapland är ett resmål med gemensamt platsvarumärke som skapats för att locka internationella besökare och förvaltas av Swedish Lapland Visitors Board. Platsvarumärket bildar en gemensam samverkansplattform för lokala destinationer och turismföretagare i Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele kommun. Kommunerna pratar om, och verkar under, det gemensamma varumärket Swedish Lapland. Läs vidare här.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.