Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

ÁHKKÁ – arktisk hållbar konkurrenskraft & attraktion

Fotograf: Tobias Hägg

De stora satsningarna inom industrin ökar behoven av en hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Norrbotten. En hållbart växande besöksnäring skapar grön omställning som gör platsen attraktiv för besök, boende och liv. Det vinner vi alla på.

Besöksnäringen pekas ut som en viktig del i att nå målet om hållbar tillväxt som satts upp i FN:s Agenda 2030. Den är personalintensiv och erbjuder många ett första steg in på arbetsmarknaden. Utländska besökares konsumtion i Sverige skapar exportintäkter. Genom sin platsbundenhet bidrar den till lokal och regional utveckling, i både stad och landsbygd. Karriärmöjligheter för kvinnor skapas – i en region med områden som domineras av manliga yrken.

I Norrbotten genomförs nu den största industrisatsningen i Sveriges historia. Länet har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, ett överskott på män och en arbetsmarknad som domineras av tunga industrisatsningar. Satsningarna inom industrin som traditionellt är en starkt manligt kodad bransch riskerar att befästa en ojämlik och snedvriden arbetsmarknad ytterligare.

Bakgrund

Under pandemin använde företagen upp reserver, förbrukade kapital och förlorade kompetens samtidigt som de fick slita för att hålla verksamheten igång. Företagen möter en förändrad marknad. Den post pandemiska resenären ställer nya krav på upplevelser, digitala lösningar, hållbarhet och genuinitet. En global lågkonjunktur och skenande kostnader hotar.

Att dela yta med de största industrisatsningarna i Sveriges historia gör också att näringen upplever ökad konkurrens om arbetskraft, investeringar och mark.

Genom projektet kommer Norrbotten nå en ökad attraktion både som en plats att besöka, bo
och leva på samt som plats att driva besöksnäringsföretag inom.

Aktiviteter

Projektet ska stötta företag med processer för att innovera nya produkter och stärka marknadsbearbetning, öka digital närvaro, stärka affärsmodeller och bygga resiliens. Insatser för kulturturism kommer bidra till en hållbar förvaltning av det platsspecifika
immateriella kulturarvet.

Genom projektet kommer Norrbotten nå en ökad attraktion både som en plats att besöka, bo
och leva på samt som plats att driva besöksnäringsföretag inom.

Arbetspaket: Attrahera

Syftar till att stärka platsens attraktivitet, öka resenärens reslust till resmålet Swedish Lapland, bidra till platsens lokala ekonomi och stärka förtagens närvaro på internationll marknad.

– Målgrupps- och varumärkesstategi implementeras, genom ett strukturerat arbete skapas en samstämmighet och stolthet över varumärket Swedish Lapland.

– En viktig del i arbetet med att öka vår attraktivitet är att öka platsens kännedom, den globala resenären kommer helt enkelt inte att besöka en plats som hen aldrig hört talas om. Genom insatser i projektet säkerställer vi att vår plats och våra SMEs ligger top of mind hos den ansvarsfulla resenären (vald målgrupp enligt målgruppsstrategi).

– Inom projektet jobbar vi med storytellingbaserad produktion av unika och postionerande berättelser i form av reportage, film, foto och webbanpassade texter, som förmedlar vår arktiska vardag.

– För att hitta fler starka långsiktiga partners för SMEs skapas nya affärer genom samarbeten med aktörer utanför reseled, exempelvis Coop, Naturkompaniet och Fjällräven.

– Tillsammans med exportsatsande SMEs utvecklar vi driver nya och vidareutvecklar partnerskap, affärsmodeller och säljstöd inom travel trade (försäljning av resor via återförsäljare, som skapar resepaket för slutkund).

– Det finns en växande grupp små företag som inte betraktar sig som exportmogna eller har en affärsidé som direkt kan kopplas till besöksnäring, men som likväl är en viktigt del av helhetsupplevlsen på plats. Genom att lyfta marknadsföringen på plats ökas försäljning. En del av arbetet är påbörjat i projektet Digitala touring routes, metoder och arbetssätt som vi nu bygger vidare på.

– Tillsammans med företagen identifera och nå ut till personer som inte bara är intresserade av resmålet Swedish Lapland utan också kan tänka sig att bosätta sig för att leva och arbeta i Norrbotten.

– Care for the Arctic – för resenärer. Vi vill sprida kunskap och kommunicera till besökare för att dessa ska kunna uppfylla sin potential att bidra till platsen.

Arbetspaket: Innovation och konkurrenskraft

Syftar till att öka SMEs innovationsförmåga, lyfta arbetsgivarrollen och stötta affärsmannaskapet.

– En hållbar, skräddarsydd och nätverksbaserad produktutvecklingsprocess som kan stödja SMEs genom idé, test av affärskoncept, marknadsföring, sälj och utvärdering av produkt.

– Inom projektet Smart digital business har vi påbörjat arbetet med att ta fram processer, metoder och verktyg för att utveckla företagens digitala mognad. Det arbetet tar vi nu vidare för att stärka digital mognad.

– Vår destination är en del av Sápmi och renbetsland där ca 34 samebyar bedriver renskötsel, från fjäll till Bottenviken. När turism växer fort inom ett område får det inte sällan konsekvenser för rennäringen, därför vill projektet borga för en ansvarsfull utveckling som möjliggör att rennäring och besöksnäring fungerar sida vid sida. Vi vill inom projektet skapa en utbildning som säkrar att kunskap och kompetens om renen, rennäring och samisk kultur sprids inom besöksnäringen.

– Det ska bli enklare och billigare för våra företag att få besökarna fram till sina anläggningar, därför kommer vi inom projektet identifiera platser som är lämpliga som resnoder utifrån turistströmmar och trafikflöden.

– Aktiviteter som stärker företagens roll som arbetsgivare i hela medarbetarresan (attrahera, rekrytera, behålla och avslut) genomförs. Målet är ett näringen ska uppfattas som en attraktiv och konkurrenskraftig bransch att verka i.

– Genom att föra samman övriga näringar med SMEs i besöksnäringen vill projektet öka antalet produkter som bygger på technical visits och spetskompetens i länet.

– För att öka hållbarheten i näringen är säsongsförlängning nödvändig. Genom gemensamma och strukturerade aktiviter ska projektet stötta företagen att styra var, när och hur besökare tar del av det turistiska utbudet.

– Care for the Arctic – för företag. En guide och vägvisare som sprider kunskap om hur företagen är en god värd, erbjuder trygga hållbara upplevelser för sina besökare, och arbetar utifrån platsens villkor och med respekt för lokal kultur och natur.

Arbetespaket: Arktisk kulturturism

Att förmedla språk, traditioner och kulturarv lockar besökare. Det finns en växande global målgrupp som vill uppleva och lära sig om den genuint lokala arktiska kulturen. Efterfrågan är större än utbudet, det finns helt enkelt för få kulturella aktiviter och upplevelser tillgängliga för besökare och boende. Kulturbärare återfinns ofta i ideella krafter. Samtidigt är Norrbotten en del av Sápmi och i länet finns många starka lokala kulturer. Tillsammans delar vi också en arktisk kultur, livsstil och vardag som formats av platsens storslagna natur.

Det finns en outnyttjad potential och chans för företag att skapa fler och nya upplevelser och produkter baserade på lokal kultur för att säkra ett hållbart förvaltande av vårt kulturarv och locka besökare.

– Inom projektet kommer vi att jobba med produktutveckling, stärka kunskapen om den unika arktiska kulturen i reseåterförsäljarledet och press. Vi kommer även att låta arktisk kultur ta en tydlig del av tematisk kommunikation.

Arbetspaket: Möjliggörare

Företagen lyfter behovet av mer samverkan och nätverk kring till exempel fler och nya reseanledningar, internationella marknadsaktiviteter, innovation och stöd runt hållbar utveckling.

Näringens företag sänder en positiv bild av platsen, vilket bidrar till att höja regionens attraktionskraft. SWECO menar dock att företagen har små möjligheter att själva driva platsvarumärket Swedish Lapland, det behövs en samordnande funktion för det. En viktig nyckel här är att kommunerna i Norrbotten ser sin del i näringens utveckling. Inom projketet har vi möjlighet att jobba tillsammans med kommuner för att utveckla rollen som främjare.

Målgrupp

Projektet fokuserar främst på små och medelstora företag inom besöksnäringen. Indirekt målgrupp är idéburna organisationer, offentliga organisationer samt individer i regionen.

Mål

Målet är att på lång sikt stärka regionala och lokala besöksföretag samt resmål, så de blir mer hållbara och konkurrenskraftiga.

Projektperiod

Projekttid är 2023-01-01 till 2025-12-31.

Finansiärer

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.