Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Business Capacity Development – BCD

Business Capacity Development in Swedish Lapland (BCD) är ett samverkansprojekt med övergripande mål att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Det ska stärka och vidareutveckla besöksnäringens konkurrenskraft, få fler företag i regionen att växa och att växa på nya tematiska eller nationella/internationella marknader. På så sätt skapar projektet en ökad kapacitet hos företagen och hela destinationen Swedish Lapland.

Projektet startades som ett treårigt projekt 2018 och förlängdes under 2020 med ytterligare 2 år. Aktiviteterna inom projektet beslutas och genomförs gemensamt av projektets samverkansparter och företag i regionen med utgångspunkt i företagens behov och marknadens efterfrågan.

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 12 lokala destinationer. Dessa är: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Heart of Lapland (Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå), Jokkmokk, Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sorsele och Älvsbyn.

Styrka genom samhandling

Tack vare genomförandet av det föregående projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland och det pågående projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland har en stark samverkanskultur vuxit fram. Genom att arbeta utifrån smart specialisering och regionomfattande nätverk sker kunskapsöverföring kontinuerligt. Mellan både företag och projektmedarbetare och över kommun och länsgränser.

Under coronapandemin har det unika samarbetet som finns inom regionen varit en konkurrensfördel och en viktig nyckel för att snabbt och effektivt ställa om och göra prioriterade insatser.

Det här prioriterar företagen 2021

För att få en aktuell bild av företagens behov under rådande pandemi genomförde Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med de lokala besöksnäringsföreträdarna i regionen en enkät i början av året. Utifrån resultatet av den har sedan resurser och aktiviteter inom detta samverkansprojekt prioriterats och sjösatts. Här kan du läsa mer om enkäten och resultatet av den.

Projektförlängning

Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektförlängningen, besöksnäringens del i regional utveckling och den påverkan som pandemins initiala skede hade på näringen.

Coronakrisen har drabbat besöksnäringen hårt och effekterna av detta är idag svåra att överblicka. Swedish Lapland som destination har dock potential att stå sig stark även i framtiden. En ökad efterfrågan på naturnära upplevelser ger företagen i Swedish Lapland en bra position. De hårt ekonomiskt prövade företagen behöver stöd i att utveckla och återuppbygga sin kapacitet för att kunna möta potentialen. 

Projektets aktiviteter sker i enlighet med tidigare projektbeslut med vissa tillägg och eventuell förflyttning av resurser och genomförande. Lokala prioriteringar, företagens behov och marknadens efterfrågan är det som kommer att styra inriktningen på projektets fortsatta aktiviteter.

Aktiviteter

Stärka affärskritiska processer

  • Regionalt nätverk affärsutveckling – Utifrån företagens behov planera insatser kopplat till affärsutveckling. Nätverket syftar till att skapa en samlad syn av företagens gemensamma behov som vägleder beslut om utbud av ASSL-program.
  • Regional ASSL-samordning – Utveckla, planera, säkerställa genomförande och kvalitet samt utvärdera ASSL-program.
  • ASSL program – Genomföra ASSL-program kopplat till besöksnäringsföretagens specifika behov och näringens och omvärldens krav och efterfrågan.
  • Lokalt coachande kopplat till ASSL-program och företagens utveckling – matcha företagens behov med ASSL-program samt coacha företag med utgångspunkt i ASSL-programmens tillhörande processverktyg
  • Akademisk koppling, innovationsplattform och optimerad projektnytta – säkerställa en helhetssyn mellan olika projekt för en kostnadseffektiv projektverksamhet för samtliga aktörer och en optimerad projektnytta för företagen.

Marknadsutveckling

  • Regionalt nätverk marknadsutveckling – utifrån företagens behov planera insatser kopplat till marknadsutveckling. Nätverket syftar till att skapa en samlad syn av företagens gemensamma behov som vägleder beslut om utbud av marknadsgrupper.
  • Tematiska och/eller geografiska marknadsgrupper Leisure – tillsammans med små- och medelstoraföretag bedriva ett marknadsutvecklingsarbete i tematiska och/eller geografiska marknadsgrupper genom aktivitetsplaner och kommunikationsplaner riktade mot Den globala resenärens behov utifrån drivkrafter för resande.
  • Tematiska och/eller geografiska marknadsgrupper MICE – samma som ovan men riktat mot det globala företaget.
  • Tematisk kommunikation baserat på den globala resenärens och det globala företagets drivkrafter – utveckla destinationens och SMF:s närvaro och aktivitet vad gäller den digitala dialogen med den globala resenären och det globala företaget inför, under och efter resan

Inom projektet sker också aktiviteterna: Löpande utvärdering, spridning av kunskap samt avslutsarbete.

Arbetsgrupper

Nytt från början av 2021. För att tillföra snabbhet och öka fokuset på företagens prioriteringar har projektet organiserats om till att arbeta i sex stycken mindre arbetsgrupper. Resurser har flyttas från traditionell bearbetning av återförsäljarledet och fysiska möten till bearbetning direkt mot slutkund, digitalisering och affärsutveckling.

De sex arbetsgrupperna är:
• Business to business – travel trade (alltså återförsäljare av resor)
• Business to consumer – kommunikation och försäljning riktad direkt mot slutkund
• Nya affärer och partnerskap
• Press och PR
• Affärsutveckling
• Digitalisering

Grupperna jobbar för hela regionen och på så sätt får alla företag i hela Swedish Lapland tillgång till alla aktiviteter. Vilka arbetsgrupper som är aktiva vid olika tillfällen kan komma att ändras beroende på världslägets utveckling.

Mål

Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen.

Projektmål
Projektets mål är att genom kapacitetsstärkande åtgärder öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom besöksnäringen.

Delmål
Mål för insatsområde Affärsutveckling: Fler växande exportmogna företag inom besöksnäringen med fler attraktiva och hållbara produkter.
Ökad digital mognad hos företag inom besöksnäringen.

Mål för insatsområde Marknadsutveckling: Ökad kännedom om destinationen och ökad distribution av företagens produkter, på prioriterade geografiska och/eller tematiska marknader.

Projektet ska stärka och vidareutveckla besöksnäringens konkurrenskraft, få fler företag i regionen att växa och att växa på nya tematiska eller internationella marknader.

Projekttid

20180101 – 20230430 

Resultat

Projektets förväntade resultat kopplat till insatsområde och aktiviteter.

Affärsutveckling
– Fler företag som ökat sin exportmognad
– Fler attraktiva och hållbara produkter i distribution

Marknadsutveckling
– Ökad synlighet på prioriterade marknader
– Öka antal gästnätter och omsättning på bearbetade marknader

Projektets mål och förväntade resultat kvarstår även i projekt förlängningen. Däremot måste hänsyn tas till det förändrade världsläget och hur det drabbat hela resebranschen. För projektets två första år går en positiv utveckling tydligt att utläsa och projektet kan fram till Coronapandemins utbrott uppvisa mycket goda resultat.

Styrgrupp

I projektets styrgrupp ingår en lokalt ansvarig från samtliga 13 projektparter.

Lokala projektmedarbetare

Är du företagare eller en potentiell partner till projektet? Kontakta gärna någon av våra lokala destinationsföreträdare!

Arjeplogs kommun
Anna-Lena LeGoascogne: 072-234 88 91, annalena@argentis.se
Stina Ederlöv: stina.ederlov@argentis.se

Arvidsjaurs kommun
Malin Johansson: 070-230 10 53, malin@arvidsjaur.se

Boden Turism
Marita Bergström: 070-315 29 42, marita@bodenturism.se

Ávki AB, Gällivare
Mattias Berglund: 070-254 65 90, mattias@avki.se

Heart of Lapland
Lars Munk: 070-225 01 64, lars@heartoflapland.com
David Lind: 070-559 03 73, david@heartoflapland.com
Jessica Wennberg: 073-834 47 17, jessica@heartoflapland.com

Destination Jokkmokk ekonomiska förening
Amy Riess: 070-666 45 78, amy@destinationjokkmokk.se

Kiruna Lappland ekonomiska förening
Louise Johansson: 073-073 73 18, louise@kirunalapland.se
Elin Håkansson: 073-073 98 18, elin@kirunalapland.se

Luleå Business Region
Karin Åberg: 070-2882690, karin.aberg@luleabusiness.se
Mattias Mannberg (MICE): 070-338 40 92, mattias.mannberg@luleabusiness.se

Piteå kommun
David Wellborg: 070-680 60 79, david.wellborg@pitea.se
Sara Holm: 070-254 52 11, sara.holm@pitea.se

Visit Skellefteå
Bo Wikström: 070-5977331, bo.wikstrom@visitskelleftea.se
Saleta Beiro: Saleta.Beiro@visitskelleftea.se

Sorsele kommun
Kristina Axelsson: 0952–142 19, Kristina.Axelsson@sorsele.se

Älvsbyns kommun
Mathilda Kullebjörk: 070-600 46 94, mathilda.kullebjork@alvsbyn.se

Finansiering

Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Sparbanken Nord.

Din digitala instrumentbräda – Information och intresseanmälan

Petronella Modin

Petronella Modin

Projektledare
petronella.modin@swedishlapland.com 070-585 34 34

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.