Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Projekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt. I projekten jobbar vi bland annat med företagsutveckling, partnerskap, marknadsutveckling och strategier. Läs mer under respektive projekt.

För närvarande pågår projekten:

ÁHKKÁ – Arktisk Hållbar KonkurrensKraft & Attraktion I kölvattnet av de stora industrisatsningarna ökar behoven i Norrbotten av en hållbar och jämlik tillväxt inom besöksnäringen, som bidrar till den gröna omställningen och en attraktiv plats att leva, bo och besöka. Projektet vänder sig primärt till små och medelstora företag inom besöksnäringen. Här kan du läsa mer om projektet. Projekttid är 2023-01-01 till 2025-12-31.


Arctic Europe Tourism Cluster är vårt gränsöverskridande samarbete – inom vår samverkansplattform Visit Arctic Europe. Tillsammans med de regionala främjarkollegorna Northern Norway Tourism Board och Finnish Lapland Tourism Board och exportsatsande besöksnäringsföretag, kommuner, lokala företagarföreningar, flygplatser mm ska vi sätta det Arktiska Europa på internationella resekartan, bygga en mer motståndskraftig och regenerativ turism, bli bättre på att möta snabba förändringar och gynna turistnäringen, lokalsamhället och besökarna i arktiska Europa. Fokus ligger på att nyttja företgsklustrets starka mervärden och samarbetsformer. Mer om projektet här.


Avslutade projekt

North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen i samband med de stora investeringarna för en grön omställning som nu sker. Swedish Lapland Visitors Board medverkar genom att leda delprojektet ”Attraktion”. Arbetspaketet handlar om marknadsföring och mottagarkapacitet hos Norrbottens 14 kommuner och näringslivet. Läs mer om North Sweden Green Deal hos Utveckla Norrbotten, en del av Region Norrbotten. Läs mer om vår del av projektet här!

Regional besöksnäringsstrategi med sikte mot år 2030 (RBS 2030). Inom projektet har Swedish Lapland Visitors Board genomfört ett antal aktiviteter i syfte att göra en nulägesanalys och kartlägga trender som kommer att påverka resandet till destinationen de kommande 10 åren. Mer om arbetet och tidigare regional besöksnäringsstrategi finns här.

Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland är ett React-EU projekt. Målsättningen med projektet är att betydligt fler besöksnäringsföretag ska förstå och vara engagerade i gästens hela resecykel, göra digitala affärer och jobba med digital försäljning direkt mot slutkund. Här kan du läsa mer om projektet. Projektet är ett av sex projekt som beviljats medel av EUs återstartsfond React övre Norrland. Regionala medfinansiärer är Region Norrbotten och Region Västerbotten. Projekttiden är 2021-06 till 2023-10.

Business Capacity Development in Swedish Lapland – ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål var att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet var finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Avslutades april 2023. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av resultat.

Digitala leder/touring routes i Swedish Lapland 2 – ett projekt för att skapa tematiska resrutter i Google Maps för bilburna besökare och alla på plats i syfte att tillgängliggöra företagens utbud för nya kundgrupper. Projektet finansierades av Region Norrbotten tillsammans med Tillväxtverket pågick 2021-03 till 2023-02. Läs mer om projektet här.

Reboost in Swedish Lapland – ett projekt för att säkra besöksnäringens fortlevnad och fortsatta utveckling i skuggan av coronapandemin. Projektet fokuserade på aktiviteter för att stimulera och stötta näringen utifrån fyra fokusområden; Marknadsbearbetning, Digitalisering, Omvärld och Tillgänglighet. Projektet finansierades av Region Norrbotten tillsammans med Sparbanken Nord och löpte 2021 01 – 2023 06. Läs mer om Reboost.

Naturturism i Swedish Lapland – ett projekt med syfte att stärka kännedomen och ta en position för destinationen Swedish Lapland inom området för natur- och kulturturism. Projektet pågick 2018–2020 och finansierades av Region Norrbotten tillsammans med privata aktörer. 

Visit Arctic Europe II, finansierat av Interreg Nord, besöksnäringsföretag och partners, VisitSweden, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten. 2023 Läs mer om projektet här.

Nedan har vi summerat tidigare projekt: Destination Capacity Building och fas 1 av Visit Arctic Europe.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.