Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arbetspaket: Innovation & konkurrenskraft

Med tanke på de utmaningar som besöksnäringen står inför, kopplat till såväl pandemin och dess efterdyningar, som övriga stora industriella satsningar i länet de kommande åren, samt åtagandet och målen runt Agenda 2030, kommer vi ha stora behov av innovation och utveckling inom vår näring. Vi behöver därför mer strukturerat samarbete runt kritiska utvecklingsfrågor. Tillsammans med våra nyckelpartners ska vi utvecklas framåt, på ett hållbart sätt.

Att arbeta med nätverksbaserad affärs- och produktutveckling medför en rad fördelar – nya former av samarbeten, sampaketering men också insikten om att även de små aktörerna är en viktig och vital del av värdekedjan. Strukturerade processer kan tas fram via nätverken. Främja företagens innovationskraft genom att arbeta tvärsektoriellt och koppla samman kunskapsintensiva miljöer, aktörer i innovationsstödssystemet och besöksnäringens företag. Swedish Lapland har en bra råvara i form av vår natur, kultur och livsstil. Men besöksnäringen måste ständigt arbeta med att utveckla och förädla den till en säljbar produkt som också efterfrågas av den globala, ansvarsfulla och medvetna resenären. En hållbar affärs- och produktutveckling inom besöksnäringen leder till att vi utvecklar för regionen skräddarsydda metoder och processer och säkerställer att företagsfrämjande insatser är anpassade även för de minsta företagen. Arbetspaketet syftar till att öka SME:s affärsmannaskap, arbetsgivar- och innovationsförmåga.

Arbetspaket innovation & konkurrenskraft

– En hållbar, skräddarsydd och nätverksbaserad produktutvecklingsprocess som kan stödja SMEs genom idé, test av affärskoncept, marknadsföring, sälj och utvärdering av produkt.

– Inom projektet Smart digital business har vi påbörjat arbetet med att ta fram processer, metoder och verktyg för att utveckla företagens digitala mognad. Det arbetet tar vi nu vidare för att stärka digital mognad.

– Vår destination är en del av Sápmi och renbetsland där ca 34 samebyar bedriver renskötsel, från fjäll till Bottenviken. När turism växer fort inom ett område får det inte sällan konsekvenser för rennäringen, därför vill projektet borga för en ansvarsfull utveckling som möjliggör att rennäring och besöksnäring fungerar sida vid sida. Vi vill inom projektet skapa en utbildning som säkrar att kunskap och kompetens om renen, rennäring och samisk kultur sprids inom besöksnäringen.

– Det ska bli enklare och billigare för våra företag att få besökarna fram till sina anläggningar, därför kommer vi inom projektet identifiera platser som är lämpliga som resnoder utifrån turistströmmar och trafikflöden.

– Aktiviteter som stärker företagens roll som arbetsgivare i hela medarbetarresan (attrahera, rekrytera, behålla och avslut) genomförs. Målet är ett näringen ska uppfattas som en attraktiv och konkurrenskraftig bransch att verka i.

– Genom att föra samman övriga näringar med SMEs i besöksnäringen vill projektet öka antalet produkter som bygger på technical visits och spetskompetens i länet.

– För att öka hållbarheten i näringen är säsongsförlängning nödvändig. Genom gemensamma och strukturerade aktiviter ska projektet stötta företagen att styra var, när och hur besökare tar del av det turistiska utbudet.

– Care for the Arctic – för företag. En guide och vägvisare som sprider kunskap om hur företagen är en god värd, erbjuder trygga hållbara upplevelser för sina besökare, och arbetar utifrån platsens villkor och med respekt för lokal kultur och natur.

AHKKA

AHKKA

En del av projektet AHKKA – Arktisk Hållbar KonkurrensKraft & Attraktion – ett projekt skapat för att stärka små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Swedish Lapland. Projektet finansieras av Region Norrbotten, kommuner i Norrbotten samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.