Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arktisk Hållbar KonkurrensKraft & Attraktion - ÁHKKÁ

Fotograf: Tobias Hägg

De stora satsningarna inom industrin ökar behoven av en hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Norrbotten. En hållbart växande besöksnäring skapar grön omställning som gör platsen attraktiv för besök, boende och liv. Det vinner vi alla på.

Besöksnäringen pekas ut som en viktig del i att nå målet om hållbar tillväxt som satts upp i FN:s Agenda 2030. Den är personalintensiv och erbjuder många ett första steg in på arbetsmarknaden. Utländska besökares konsumtion i Sverige skapar exportintäkter. Genom sin platsbundenhet bidrar den till lokal och regional utveckling, i både stad och landsbygd. Karriärmöjligheter för kvinnor skapas – i en region med områden som domineras av manliga yrken.

I Norrbotten genomförs nu den största industrisatsningen i Sveriges historia. Länet har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, ett överskott på män och en arbetsmarknad som domineras av tunga industrisatsningar. Satsningarna inom industrin som traditionellt är en starkt manligt kodad bransch riskerar att befästa en ojämlik och snedvriden arbetsmarknad ytterligare.

Bakgrund

Under pandemin använde företagen upp reserver, förbrukade kapital och förlorade kompetens samtidigt som de fick slita för att hålla verksamheten igång. Företagen möter en förändrad marknad. Den post pandemiska resenären ställer nya krav på upplevelser, digitala lösningar, hållbarhet och genuinitet. En global lågkonjunktur och skenande kostnader hotar.

Att dela yta med de största industrisatsningarna i Sveriges historia gör också att näringen upplever ökad konkurrens om arbetskraft, investeringar och mark.

Genom projektet kommer Norrbotten nå en ökad attraktion både som en plats att besöka, bo
och leva på samt som plats att driva besöksnäringsföretag inom.

Aktiviteter

Projektet ska stötta företag med processer för att innovera nya produkter och stärka marknadsbearbetning, öka digital närvaro, stärka affärsmodeller och bygga resiliens. Insatser för kulturturism kommer bidra till en hållbar förvaltning av det platsspecifika
immateriella kulturarvet.

Genom projektet kommer Norrbotten nå en ökad attraktion både som en plats att besöka, bo
och leva på samt som plats att driva besöksnäringsföretag inom.

Arbetspaket: Attrahera

Syftar till att stärka platsens attraktivitet, öka resenärens reslust till resmålet Swedish Lapland, bidra till platsens lokala ekonomi och stärka förtagens närvaro på internationll marknad. Läs mer om Attrahera

Arbetspaket: Innovation och konkurrenskraft

Syftar till att öka SMEs innovationsförmåga, lyfta arbetsgivarrollen och stötta affärsmannaskapet. Syftar till att stärka platsens attraktivitet, öka resenärens reslust till resmålet Swedish Lapland, bidra till platsens lokala ekonomi och stärka förtagens närvaro på internationll marknad. Läs mer Innovation och konkurrenskraft

Arbetspaket: Arktisk kulturturism

Syftar till att skapa ett utvecklinsprogram för arktiska kulturturism, att stärka kunskapen om den unika arktiska kulturen i reseåterförsäljarledet och press och låta arktisk kultur ta en tydlig del av tematisk kommunikation. Läs mer om Arktisk kulturturism

Arbetspaket: Möjliggörare

Företagen lyfter behovet av mer samverkan och nätverk kring till exempel fler och nya reseanledningar, internationella marknadsaktiviteter, innovation och stöd runt hållbar utveckling.

Näringens företag sänder en positiv bild av platsen, vilket bidrar till att höja regionens attraktionskraft. SWECO menar dock att företagen har små möjligheter att själva driva platsvarumärket Swedish Lapland, det behövs en samordnande funktion för det. En viktig nyckel här är att kommunerna i Norrbotten ser sin del i näringens utveckling. Inom projketet har vi möjlighet att jobba tillsammans med kommuner för att utveckla rollen som främjare.

Målgrupp

Projektet fokuserar främst på små och medelstora företag inom besöksnäringen. Indirekt målgrupp är idéburna organisationer, offentliga organisationer samt individer i regionen.

Mål

Målet är att på lång sikt stärka regionala och lokala besöksföretag samt resmål, så de blir mer hållbara och konkurrenskraftiga.

Projektperiod

Projekttid är 2023-01-01 till 2025-12-31.

Finansiärer

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.