Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

North Sweden Green Deal – Attraktion

Projektet North Sweden Green Deal ska bidra till att bygga hållbara samhällen i samband med de stora investeringarna för en grön omställning som nu sker. Swedish Lapland Visitors Board medverkar genom att leda delprojektet ”Attraktion”.

Norra Sverige befinner sig i Sveriges och världens centrum genom de stora investeringar som nu genomförs för att bygga verksamheter som stödjer en hållbar utveckling inom olika sektorer. Det handlar om mycket stora investeringar i infrastruktur, bostäder, utbildning och kultur som ska genomföras på kort tid med långtgående konsekvenser för framtiden och kommande generationer.

För att lösa utmaningen med omställningen behöver vi bli fler, det beräknas att norra Sveriges befolkning behöver öka med 50 000 till 100 000 nya invånare. För att nå dit behöver det vara en attraktiv plats att bo och leva på, och vi behöver synas.

Samverkan mellan många aktörer

Omställningen kräver avancerad samverkan på en helt ny nivå. Stora och små, enkla och svåra insatser behöver genomföras på en mängd områden av en mängd olika aktörer med olika uppdrag och roller.

Under våren 2022 kommer därför EU-projektet North Sweden Green Deal att starta och pågå till och med oktober 2023. Projektet ska bidra till att bygga hållbara samhällen på regional och lokal nivå, förverkligat genom målen i Agenda 2030. Projektet genomförs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartner är Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board, kommunerna: Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare och deras näringsliv samt Skellefteå kommun i Västerbotten.

Fyra delområden

Projektet delas upp i fyra områden: attraktion, kompetens, fysisk planering och energi. Swedish Lapland Visitors Board är med som samverkanspart och leder delprojektet ”Attraktion”, på uppdrag av Region Norrbotten. Arbetspaketet handlar om marknadsföring och mottagarkapacitet hos Norrbottens 14 kommuner och näringslivet.

Inom delprojektet ”Attraktion” ska Swedish Lapland Visitors Board arbeta med:

– Inventering av plattformar och kanaler
– Digital distribution
– Identitetsskapande marknadsföring
– Kompetensutveckling av platsens styrka
– Mottagarkapacitet, organisering och resurser för inflyttade och för att vara en attraktiv plats att stanna kvar på.

Läs mer om North Sweden Green Deal hos Utveckla Norrbotten, en del av Region Norrbotten.

Läs artikel om kick-off för projektet: Kraftsamling för att ta vara på unik chans.

Om EU projektet North Sweden Green Deal

BAKGRUND

2021 tillsatte regeringen Peter Larsson (PL)som nationell samordnare.

2022 påvisade PL till regeringen behovet av resurser för Norrbotten och Västerbotten för att förstärka den pågående industriomvandlingen i norra Sverige. Resultatet från regeringen blev att man gav i uppdrag åt Tillväxtverket (TV) att göra en unik utlysning för ett ERUF projekt (Europeiska regionalfondsprojekt) som endast Regin Norrbotten och Region Västerbotten kunde söka.

Ansökningarna från de båda regionerna skickades in i december 2022.

Ett beslut fattades av Tillväxtverket efter en bindande rekommendation från Strukturfondpartnerskapet maj 2023.

Granskning av ansökan samt fortlöpande lägesrapporteringar och slutgranskning av ERUF projekt görs av Tillväxtverket och följer myndighetens gängse granskningar av beslutade mål, resultat samt ekonomisk uppföljning.

BUDGET OCH FINANSIERING

ERUF projekt kräver en medfinansiering på 50 %.
Projektets totala budget är på 112,5 miljoner för båda regionerna.
Norrbottens delprojekt omfattar 60 miljoner kronor.
Västerbottens delprojekt omfattar 52 miljoner kronor.
Norrbottens budget är finansierad med 30 miljoner av nationella medel genom regional 1:1 finansiering som Region Norrbotten hanterar.
Västerbottens budget är finansierad med 20 miljoner av Skellefteå Kommun och med 6 miljoner av nationella medel genom regional 1:1 finansiering som Region Västerbotten hanterar.

SAMVERKAN OCH PARTNER

Region Norrbotten samverkar med länets samtliga 14 kommuner.
Region Västerbotten samverkar med endast Skellefteå Kommun.
De respektive delprojekten är fristående från varandra och har olika uppbyggnad.
I Västerbottens ligger fokus på arbetspaketet Kompetens.
I Norrbotten ligger fokus på fyra arbetspaket; Attraktion, Kompetens, Fysisk planering och Energi.
Samverkanspartner med specifika uppdrag enligt avtal i Norrbotten är; Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Swedish Lapland Visitors Board samt etableringskommunerna; Boden, Luleå, Piteå, Gällivare och Kiruna.

Partner i Norrbotten är övriga kommuner än de ovan nämnda. Partnerskapet innefattar att man tar del av olika insatser men utan tillförsel av direkta medel.

Finansiärer

Delprojektet Attraktion finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Regionalfonden för Övre Norrland samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Annika Fredriksson

Annika Fredriksson

Projektledare

Projektledare North Sweden Green Deal arbetspaket attraktion för Swedish Lapland Visitors Board.

annika.fredriksson@swedishlapland.com 070-512 23 46

Ella Jonsson

Innovation Manager

Ella är processledare för projektet North Sweden Green Deal, delprojekt Attraktion.

ella.jonsson@swedishlapland.com 070-231 00 72

Camilla Bondareva

Head of Brand Communications

Camilla har det övergripande ansvaret för platsvarumärket Swedish Lapland och är del av projektteamet för North Sweden Green Deal.

camilla.bondareva@swedishlapland.com 070-288 24 90

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.