Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Förlängning av BCD

Vybild från Bottenviken Skärgård

Fotograf: Lucas Nilsson

– Bakgrund till förlängning av BCD: pandemins påverkan på besöksnäringen i Swedish Lapland

Besöksnäringen är en av världens största näringar. Det är också en av de näringar som drabbats mest direkt av Corona-pandemin1. I samma stund som världens länder stängde sina gränser och införde karantän raderades också efterfrågan på besöksnäringsföretagens produkter och tjänster. Entreprenörer i Swedish Lapland beskriver våren så här ”Vi gick från ökande efterfrågan, rekordsäsong och nya satsningar till spöklikt tomma lokaler på en vecka. Marknaden är i princip noll nu”.

Hårdast drabbat är de destinationer som har en stor andel internationella besökare, som Swedish Lapland där den internationella besökaren står för 33% av gästnätterna. Pandemin för även med sig en global lågkonjunktur, hur allvarlig och långvarig den blir är fortfarande osäkert. Andelen människor i världen som har haft möjlighet att resa kan komma att minska som en följd av en global ekonomisk kris. Det råder även stor osäkerhet kring hur långdistans- och affärsresande kommer att återhämta sig. Beroende på hur länge krisen pågår visar analyser att den internationella besöksnäringen kan tappa mellan 60-80 % av sin omsättning.

Oavsett hur och när det internationella resandet kommer igång så finns redan nu andra krav på säkerhet, hygienrutiner och bokningsregler.

Internationella besökare

För att skapa långsiktig och hållbar tillväxt behöver Swedish Lapland den internationella besökaren. Den internationella besökaren stannar längre på platsen och spenderar mer pengar. Enbart den inhemska besökaren räcker inte för att fylla näringens kapacitet och önskan om tillväxt. Behovet att hitta en hållbar tillväxt och lönsamhet för företagen framåt är därför stort.

I Swedish Lapland hade besöksnäringen satt som mål att fördubbla omsättningen, från 4,1 miljarder kronor år 2010 till 8,2 miljarder kronor år 2020. Swedish Lapland är den enda svenska destination som höll fast vid ett fördubblingsmål och var på god väg att nå detta innan pandemin. På det globala planet växte besöksnäringen med 4 % under första halvåret 2019 och näringen har pekats ut som en grundläggande pelare för att nå målet om hållbar tillväxt som satts upp i FN:s Agenda 2030.5 Den växande medelklassen drev på tillväxten i näringen, en tillväxt som nu hotas av den lågkonjunktur Coronapandemin utlöst.

Besöksnäring driver regional utveckling

Destinationen Swedish Lapland har under senaste åren sett en stark tillväxt, något som bland annat bidragit till att fler personer är sysselsätta samt att fler företag startas inom besöksnäringen i regionen. Det har gett goda effekter i form av skatteintäkter, möjliggjort platsens utveckling och attraktionskraft samt skapat arbetstillfällen, ofta i en internationell miljö. Besöksnäringen är inte bara en export- och jobbmotor för regionen utan bidrar även till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Branschen har tydligt signalerat viljan att ta ett än större ansvar för den långsiktiga hållbarheten. Det bidrag som näringen ger i den regionala utvecklingen hotas som en direkt följd av att gästerna uteblir.

Hållbarhet är grundläggande

Hållbarhetsperspektivet är en hygienfaktor för besöksnäringen. Var femte person väljer mest troligt en hållbar destination över andra typer av destinationer som resmål. För de målgrupper Swedish Lapland prioriterar är hållbarhetsaspekten än viktigare vid val av resmål. Det här ökar kraven på företagen men också kravet om medvetenhet om den egna miljöpåverkan. Besöksnäringens aktörer behöver se över var man som näring kan ta större ansvar för den egna miljöpåverkan men även öka kunskapen hos företagen kring hur de i god tid kan utveckla och anpassa sin verksamhet till kommande klimatförändringar och påföljande säsongs- och landskapsförändringar. Företagen behöver ytterligare stöd för att fortsätta arbeta med den långsiktiga hållbarheten även efter denna kris när branschen behöver startas om.

Naturturism är en globalt växande trend, efterfrågan på natur- och äventyrsupplevelser ökar och Sverige attraherar besökare i hög utsträckning just tack vare naturen.8 17% av den globala resenären med Sverigeintresse, vilket motsvarar ca 10 miljoner potentiella besökare från Visit Swedens fyra prioriterade målmarknader, efterfrågar naturnära upplevelser. Den globala resenären som vill resa till Sverige efterfrågar storslagna och vackra naturupplevelser. Egna värderingar styr mer och mer val av resmål.

Med en ökad efterfrågan på resor kopplat till naturen har Swedish Lapland en gynnsam position. Destinationen Swedish Lapland är en unik geografisk plats som en del av mytomspunna och attraktiva Arktis. Den arktiska naturen, dess klimat men också dess karaktärsdrag, som formats av människorna och kulturen – livsstilen – skapar en världsunik kombination.

Snabb digitalisering

Krisen har tvingat alla till mer digitala sätt att arbeta, interagera och leva. Coronakrisen har accelererat den digitala utvecklingen och samhället har ökat sin digitala mognad. Att stora delar av världens vardagsliv har flyttats till olika digitala lösningar gör att det snabbt ställs högre krav på företagens digitala mognad. Inom besöksnäringen stärks den sen tidigare identifierade trenden med förändrat beteende hos gästerna, som i allt högre utsträckning nyttjar digitala plattformar vid reseplanering och under resans gång. 

Samtidigt skakas hela resemarknaden om i grunden då nedstängningen av världen tillfälligt raderat efterfrågan. Den ekonomiska pressen, kundens förändrade köpbeteenden och en snabb digital utveckling kommer att påverka hur resemarknaden ser ut.

Hur affärer och marknadsbearbetningen sker kommer att förändras, särskilt det internationella återförsäljarledet går en oviss framtid till mötes. Förutsättningarna på de internationella marknaderna är dessutom mer diversifierade än tidigare och därför blir drivkraftsmarknadsföring än viktigare. Resurser flyttas från traditionell bearbetning och fysiska möten till bearbetning direkt mot slutkund, digitalisering och affärsutveckling. Krav på snabbare och mer flexibla lösningar driver försäljningen, men också ökad säkerhet och trygghet under själva resan.

Sammanfattningsvis

Coronakrisen har drabbat besöksnäringen hårt och effekterna av detta är idag svåra att överblicka. Swedish Lapland som destination har dock potential att stå sig stark även i framtiden. En ökad efterfrågan på naturnära upplevelser ger företagen i Swedish Lapland en bra position samtidigt som konkurrensen på marknaden förmodligen kommer att vara hårdare. De hårt ekonomiskt prövade företagen behöver stöd i att utveckla och återuppbygga sin kapacitet för att kunna möta potentialen. 

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.