Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Detaljerad information om SDB

Fotograf: Andy Anderson

Swedish Lapland Visitors Board driver React-EU projektet ”Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland”, vilket vi valt att kalla ”Smart Digital Business”. Målsättningen är att betydligt fler besöksnäringsföretag ska förstå och vara engagerade i gästens hela resecykel, göra digitala affärer och jobba med digital försäljning direkt mot slutkund.

Det innebär att projektet bidrar till att lösa kortsiktiga utmaningar vad gäller besöksnäringens återhämtning samtidigt som det skapar ökad motståndskraft på lång sikt.

På kort sikt svarar det upp mot den akuta kris som pandemin inneburit för besöksnäringsföretagen inom Swedish Lapland. Ur det akuta perspektivet kommer projektet bidra till att fler företag kan göra fler säljavslut via ökad och förbättrad digital närvaro i kundernas resecykel. I ett längre perspektiv handlar det om att successivt utveckla företagens motståndskraft och omställningsförmåga, dvs större resiliens igenom hela näringen.

Projektet är ett av sex projekt som beviljats medel av EUs återstartsfond React övre Norrland. Regionala medfinansiärer är Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Bakgrund

Efter en lång period av enastående tillväxt i Sveriges nordligaste och arktiska destination Swedish Lapland (oms +86%, gästnätter +51% mellan 2010 och 2019) visar gästnattsstatistiken från 2020 att regionen har drabbats extra hårt av pandemin. Detta då 35% av tidigare gästnätter var internationella och svemestertrenden inte nått längst i norr – svenska gästnätter har minskat med -31%.

En uppdaterad resecykel
Den största delen av företagens tidigare försäljning har gått via internationella återförsäljare som agerar återförsäljare i olika länder och gentemot olika målgrupper. Pandemin har skapat nya köpmönster hos resenären där de nu i allt ökad grad bokar sina resor på egen hand istället för genom researrangörer.

Det innebär att många av företagen nu är i ett kritiskt läge för återhämtning, då de har få eller inga egna försäljningskanaler mot slutkunden/resenären. Kontakten med slutkund är nu både affärskritisk och en förutsättningar för en hållbar tillväxt och utveckling.

Projektet tar sin utgångspunkt i de beteendeförändringar som kan ses hos kundgruppen, inte minst frammanade av pandemin, när det gäller köpbeteenden före, under och efter en resa. Insatserna baseras därför på en uppdaterad förståelse för det s k resecykliska förloppet.

Modell för kundresan, en så kallad rese-cykel som beskriver ett bekräftat digitalt beteende hos resenären. I processen definieras behov, tidslinje och aktiviteter.

För att framtidssäkra verksamhet och arbetstillfällen bör företagen i större utsträckning äga sin egen försäljningsprocess genom digital marknadsföring och digitaliserad försäljningsprocess. Företagen måste också minska sin sårbarhet genom att bredda sin kundbas av internationella gäster genom bearbetning av nordiska resenärer.

Digitaliseringen behöver bli företagens bästa vän för att förbli konkurrenskraftiga – och, dessutom, för att fullt ut kunna nyttja den potential för innovationsprocesser, produktivitet och värdeskapande som digitaliseringen erbjuder.

I den transparenta och snabba digitala världen som allt fler konsumenter befinner sig i behöver processer vara sömlösa, säkra och snabba. Det räcker inte med att en produkt, t ex ett erbjudande om en upplevelse eller övernattning exponeras i digitala kanaler, den måste gå att boka/köpa direkt. Är vägen mellan upptäckt och bokning för lång är risken uppenbar att affären, trots intresse, inte blir av.

Trendmässig framkant
Förändringarna i förväntningar, värderingar och beteenden hos målgruppen – hållbart, grönt, digitalt och lokalt – är de incitament som näringen har att förhålla sig till när det gäller företagens egna utvecklingsprocesser. För många företag är det en utmaning att ta dessa steg. Ekonomi, kunskap och tid är faktorer som ofta hindrar en progressiv insats.

Det senaste året har gett oss massor av signaler på att det vi kan erbjuda inom Swedish Lapland i form av autentiska upplevelser, livsmiljöer och kompetenser är det som efterfrågas, både nu och i framtiden. Trendmässigt ligger vi i absoluta framkanten, så länge vi kan nå fram i det digitala bruset.

Projektet vill därför bidra till att underlätta den nödvändiga övergången genom att erbjuda smarta, kostnadseffektiva lösningar som ger effekt både på kort och längre sikt.

Sex mål på kort sikt!

1. 150 företag har:
1:1 gjort en snabb omstart och återhämtning av tappade intäkter i pandemins spår
1:2 ökat sin digitala närvaro och arbetar aktivt med digital bearbetning, marknadsföring, annonsering och försäljning direkt mot slutkund/resenär/gäst.
1:3 ökat sin konverteringsgrad (antalet genomförda affärer i förhållande till intresse) i försäljningen mot slutkund
1:4 ökat sin digitala kompetens om den digitala kundresan – från look till book
1:5 påbörjat sin gröna omställning av marknadsföring och försäljning mot en mer hållbar process
1:6 förflyttat sig med hjälp av projektcoacherna uppåt på DTRL-skalan enligt ambitioner, förmåga och sin egen målsättning
1:7 framtidssäkrat och ökat konkurrenskraften i sitt företag och säkerställt arbetstillfällen, minskat risk för uppsägningar och varsel

2. 500 nya målgruppsanpassade – digitalt tillgängliga och bokningsbara produkter/upplevelser/tjänster som bidrar till ökad hållbarhet.

3. Snabbt skapa intäkter i företagens återhämtningsarbete samtidigt som vi initierar en långsiktig hållbarhetsprocess och affärsmodell som drivs med ekonomiska incitament.
Företagen ökar sin möjlighet att äga relationen med slutkund och minskar beroendet av, och att dela med sig av vinstmarginalen genom avgifter/ekonomisk transaktion med, tredje part (traditionellt reseled). Rent konkret: mer pengar i fickan hos våra företag direkt under praktiserandet av projektets insatser.

4. Mindre miljöbelastning och minskade kolidioxidutsläpp när företagen arbetat digitalt med marknadsföring och försäljning direkt mot slutkund.
Arbetet har också en drivande påverkan på hållbarhetsarbetet i regionen. Bearbetning av traditionellt reseled innebär förutom de långa ledtiderna – ofta flera års bearbetning innan arbetet börjar ge resultat – också resor och möten internationellt. Både via så kallade visningsresor hit, och mässor, roadshows och resor utomlands för att upprätthålla och bygga relationer till reseled. Minskat internationellt affärsresande under försäljningsprocessen leder till direkta positiva effekter med färre flygresor hos internationellt säljled/nätverk av återförsäljare. Digital marknadsföring direkt mot slutkund är mer tids- och kostnadseffektivt samtidigt som det innebär mindre påverkan på klimatet.

5. Insiktsdriven digital utvecklingsresa i realtid.
Företagen kommer snabbt förskansa sig goda insikter i att arbeta med digital marknadsföring i takt med att deras digitala bokningslösning kopplas samman med SLVB:s digitala marknadsinsatser. Genom dessa i realtid mätbara aktiviteter blir det enklare att se direkt effekt av insatserna och utväxling på tid och pengar.

6. Digitaliserade företag blir förebilder och driver på den digitala omställningen såväl inom besöksnäringen som dess samarbetspartners.
Vi förväntar oss ganska omedelbara resultat i försäljning och att dessa företag ska framgå som goda exempel för andra företagare.

Mål

På kortsikt: Genom att tillföra kunskap om den digitala målgruppens drivkrafter och behov och koppla dessa till den digitala kundens beteende från look till book samt praktisera digital marknadsföring, digital annonsering och digital försäljning uppnås direkta intäkter i besöksnäringsföretaget.

På långsikt: Projektet bidrar till en snabbare, mer kompetent omstart av turismen, och besöksnäringen, i destinationen Swedish Lapland. En effektiv, digital, hållbar och motståndskraftig besöksnäring kommer att ge många goda effekter på livet i våra lokalsamhällen. Fler jobb, nya innovationer, nya företag, smarta affärsmodeller, ökade skatteintäkter, bättre service, högre livskvalitet och högre attraktionskraft är bara några av dem.

Resultat

De resultat projektet ska uppnå är:

  • Kompetensutveckling: ökad den digital kompetensen hos deltagande företagen
  • Digital närvaro: samtliga deltagande företag arbetar aktivt med digital annonsering och marknadsföring
  • Produktutveckling: nya målgruppsanpassade reseanledningar (upplevelser), affärssamarbeten, affärsmodeller, affärskoncept
  • Ökad digital direktförsäljning: tekniska / digitala lösningar, prissättning, digital infrastruktur

Så styrs projektet

I projektet kommer en specifik styr- och referensgrupp tillsättas med bred representation i destinationen Swedish Lapland – gällande både företag och representanter från lokala destinationer, kommuner eller motsvarande näringslivsbolag.

Mer info och projektresultat kommer fyllas på löpande på denna sida.

Projekttid

2021-06-01 – 2023-10-31

Petter Norén
Mail eller 070-666 50 31

Finansiärer:

Projektet finansieras av EUs regionala utvecklingsfond samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

This image has an empty alt attribute; its file name is finansiärer-1-1024x309.jpg

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.