Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Reboost

Besöksnäringen var en av världens största och snabbast växande näringar, både i ekonomi och sysselsättning. Men det är också en näring som drabbats mycket hårt av pandemin. För att säkra näringens fortlevnad och fortsatta utveckling behövs ytterligare resurser.

Projektet Reboost Swedish Laplands syfte är att stötta besöksnäringens återhämtning i en tid av kris och rusta företagen för att vara än mer livskraftiga och framgångsrika när krisen avtar. Projektets mål är att besöksnäringen åter ska bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i regionen.

Projektet Reboost Swedish Lapland ska primärt fokusera på aktiviteter för att stimulera och stötta näringen utifrån fyra fokusområden; Marknadsbearbetning, Digitalisering, Omvärld och Tillgänglighet.

Reengage – Marknadsbearbetning

Reboost Swedish Lapland ska arbeta för att besöksnäringsföretagen i Swedish Lapland ska få ökade intäkter från den stora potentialen i att locka nationella och internationella besökare och samtidigt agera ansvarsfullt. Konkurrensen på den internationella resemarknaden är knivskarp och Swedish Lapland ställs mot mer resursstarka destinationer i kampen om resenärens uppmärksamhet.

Att själv äga sina kanaler och skapa innehåll är inte bara ett resurseffektivt sätt att organisera sig, utan har också visat sig vara en framgångsfaktor för marknadsbearbetning i osäkra tider. För Swedish Lapland gäller att fortsätta bygget av en internationell destination och samtidigt sprida budskapet om Swedish Lapland som ett spännande hållbart resmål med upplevelser i absolut världsklass även till hemmapubliken.

Reform – Digitalisering

Projektet vill stötta företagen i sin digitala affärs- och produktutveckling. Genom att sätta in skräddarsydda resurser, på rätt nivå utifrån specifika behov hos företagen finns stora möjligheter att nå goda resultat. Och på kort tid stötta företagen att ta nödvändiga språng i den digitala utvecklingen. Digitala lösningar blir alltmer viktiga under rådande världsläge då fysiska möten och resor begränsas. Krav på snabbare och mer flexibla lösningar driver försäljningen, men också ökad säkerhet och trygghet under själva resan. Företagen behöver affärsutveckla ur digitalt perspektiv och genomföra produktutveckling för att kunna erbjuda resenärer nya sätt att planera, boka och genomföra sina resor på ett tryggt sätt.

Tack vare Swedish Laplands eget utvecklingsprogram ASSL (Arctic Spirit in Swedish Lapland) stärks affärskritiska processer. Företagen erbjuds affärs- och produktutveckling och kompetenshöjande insatser inom bland annat digital kommunikation, digital distribution, produktpaketering och contentproduktion.

Retrieve – Omvärld

Omvärld och analys fungerar som beslutsstöd för projektets insatser och prioriteringar av aktiviteter samt för utvärdering av genomförda insatser. Ett viktigt verktyg och arbetssätt för att kunna följa och ta del av de snabba förändringar som sker i branschen och på marknaden och att kunna anpassa projektets aktiviteter därefter.

Den snabba utveckling och de stora förändringarna som besöksnäringen nu går igenom ställer krav på en samordnande resurs som kan identifiera kunskapsluckor, tillgodogöra sig ny specialistkunskap och arbeta aktivt med kunskapsöverföring.

Reconnect – Tillgänglighet

Projektet ska återförena Swedish Lapland med omvärlden. God tillgänglighet till och inom destinationen Swedish Lapland är avgörande för tillväxt. Det är lika viktigt att trafiken är rätt planerad som att informationssystem, reseutbud, kapacitet, tillgänglighet och bytespunkter mellan transportslag är riktigt utformade med fokus på hög servicenivå till besökaren. Oavsett hur besökaren kommer till regionen – med flyg, tåg, buss eller med egen bil – måste ett långsiktigt och kontinuerligt arbete ske för att säkerställa framtida transporter och planera för den infrastruktur som är nödvändig för fortsatt utveckling av näringen.

På grund av helt eller delvis neddragen transportinfrastruktur till och inom Swedish Lapland under pandemin är det av yttersta vikt att säkerställa att kapaciteten finns när reserestriktioner lättas och efterfrågan på resor ökar. Swedish Lapland behöver förutom att stärka befintliga partnerskap även skapa nya och aktivt arbeta med nya etableringar.
Genom att arbeta i dialog med regionala aktörer, transportörer och intressenter ska destinationens tillgänglighet stärkas. Det finns ett behov av att företräda besöksnäringens krav på hållbara transporter och skapa plattform för samverkan runt initiativ som kan säkra och öka transporter till regionen.

Finansiärer

Projekttid

2021-01-01 – 2022-12-31

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.